கரைதிறன் அட்டவணை

புளோரைட் F-
குளோரைட் Cl-
புரோமைட் Br-
ஐயோடைட் I-
குளோரேற் ClO3-
ஐதரொட்சைட் OH-
சல்பைட் SO32-
சல்பேற் SO42-
கார்பனேற் CO32-
நைத்திரைற் NO2-
நைத்திரேற் NO3-
பொசுப்பேற்று PO43-
சயனைட் CN-
சயநேட் OCN-
தியோசயனேற் SCN-
டைக்ரோமேற் Cr2O72-
ஒக்சைட் O2-
அமோனியம் NH4+
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
பெறமுடியவில்லை-
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
லித்தியம் Li+
சிறிதளவு கரையக்கூடியதுSS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
சிறிதளவு கரையக்கூடியதுSS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரைக்க முடியாததுI
கரையக்கூடியதுS
பெறமுடியவில்லை-
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
நீருடன் தாக்கமுறும்R
சோடியம் Na+
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
நீருடன் தாக்கமுறும்R
பொட்டாசியம் K+
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
நீருடன் தாக்கமுறும்R
மக்னீசியம் Mg2+
சிறிதளவு கரையக்கூடியதுSS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரைக்க முடியாததுI
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரைக்க முடியாததுI
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரைக்க முடியாததுI
பெறமுடியவில்லை-
பெறமுடியவில்லை-
பெறமுடியவில்லை-
கரையக்கூடியதுS
கரைக்க முடியாததுI
கல்சியம் Ca2+
கரைக்க முடியாததுI
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
சிறிதளவு கரையக்கூடியதுSS
கரைக்க முடியாததுI
சிறிதளவு கரையக்கூடியதுSS
கரைக்க முடியாததுI
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரைக்க முடியாததுI
கரையக்கூடியதுS
பெறமுடியவில்லை-
பெறமுடியவில்லை-
கரையக்கூடியதுS
நீருடன் தாக்கமுறும்R
பேரியம் Ba2+
சிறிதளவு கரையக்கூடியதுSS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரைக்க முடியாததுI
கரைக்க முடியாததுI
கரைக்க முடியாததுI
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரைக்க முடியாததுI
கரையக்கூடியதுS
பெறமுடியவில்லை-
பெறமுடியவில்லை-
பெறமுடியவில்லை-
நீருடன் தாக்கமுறும்R
இரும்பு (II) Fe2+
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரைக்க முடியாததுI
பெறமுடியவில்லை-
கரையக்கூடியதுS
கரைக்க முடியாததுI
பெறமுடியவில்லை-
கரையக்கூடியதுS
கரைக்க முடியாததுI
பெறமுடியவில்லை-
பெறமுடியவில்லை-
பெறமுடியவில்லை-
கரையக்கூடியதுS
கரைக்க முடியாததுI
இரும்பு (III) Fe3+
சிறிதளவு கரையக்கூடியதுSS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
பெறமுடியவில்லை-
கரையக்கூடியதுS
கரைக்க முடியாததுI
பெறமுடியவில்லை-
சிறிதளவு கரையக்கூடியதுSS
பெறமுடியவில்லை-
பெறமுடியவில்லை-
கரையக்கூடியதுS
கரைக்க முடியாததுI
பெறமுடியவில்லை-
பெறமுடியவில்லை-
பெறமுடியவில்லை-
கரையக்கூடியதுS
கரைக்க முடியாததுI
செப்பு (II) Cu2+
சிறிதளவு கரையக்கூடியதுSS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
பெறமுடியவில்லை-
கரையக்கூடியதுS
கரைக்க முடியாததுI
பெறமுடியவில்லை-
கரையக்கூடியதுS
கரைக்க முடியாததுI
பெறமுடியவில்லை-
கரையக்கூடியதுS
கரைக்க முடியாததுI
பெறமுடியவில்லை-
பெறமுடியவில்லை-
கரைக்க முடியாததுI
கரையக்கூடியதுS
கரைக்க முடியாததுI
வெள்ளி Ag+
கரையக்கூடியதுS
கரைக்க முடியாததுI
கரைக்க முடியாததுI
கரைக்க முடியாததுI
கரையக்கூடியதுS
சிறிதளவு கரையக்கூடியதுSS
கரைக்க முடியாததுI
சிறிதளவு கரையக்கூடியதுSS
கரைக்க முடியாததுI
கரைக்க முடியாததுI
கரையக்கூடியதுS
கரைக்க முடியாததுI
கரைக்க முடியாததுI
கரைக்க முடியாததுI
சிறிதளவு கரையக்கூடியதுSS
கரையக்கூடியதுS
சிறிதளவு கரையக்கூடியதுSS
துத்தநாகம் Zn2+
சிறிதளவு கரையக்கூடியதுSS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரைக்க முடியாததுI
கரைக்க முடியாததுI
கரையக்கூடியதுS
கரைக்க முடியாததுI
பெறமுடியவில்லை-
கரையக்கூடியதுS
கரைக்க முடியாததுI
கரைக்க முடியாததுI
பெறமுடியவில்லை-
பெறமுடியவில்லை-
கரையக்கூடியதுS
கரைக்க முடியாததுI
ஈயம் (II) Pb2+
சிறிதளவு கரையக்கூடியதுSS
சிறிதளவு கரையக்கூடியதுSS
சிறிதளவு கரையக்கூடியதுSS
கரைக்க முடியாததுI
கரையக்கூடியதுS
கரைக்க முடியாததுI
கரைக்க முடியாததுI
கரைக்க முடியாததுI
கரைக்க முடியாததுI
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரைக்க முடியாததுI
பெறமுடியவில்லை-
பெறமுடியவில்லை-
சிறிதளவு கரையக்கூடியதுSS
பெறமுடியவில்லை-
கரைக்க முடியாததுI
அலுமீனியம் Al3+
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரையக்கூடியதுS
கரைக்க முடியாததுI
பெறமுடியவில்லை-
கரையக்கூடியதுS
பெறமுடியவில்லை-
பெறமுடியவில்லை-
கரையக்கூடியதுS
கரைக்க முடியாததுI
பெறமுடியவில்லை-
பெறமுடியவில்லை-
பெறமுடியவில்லை-
கரையக்கூடியதுS
கரைக்க முடியாததுI
S
கரையக்கூடியது
SS
சிறிதளவு கரையக்கூடியது
I
கரைக்க முடியாதது
-
பெறமுடியவில்லை
R
நீருடன் தாக்கமுறும்