நெடுங்குழு →
↓ கிடை வரிசை
123456789101112131415161718
1
1
H
நீரியம்
1.00794
தேடியவை
உருகுநிலை
கொதிநிலை
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
எதிர்மின்னி அமைப்பு
2
He
ஈலியம்
4.002602
2
3
Li
லித்தியம்
6.941
4
Be
பெரிலியம்
9.012182
5
B
போரான்
10.811
6
C
கரிமம்
12.0107
7
N
நைதரசன்
14.0067
8
O
ஆக்சிசன்
15.9994
9
F
புளோரின்
18.9984032
10
Ne
நியான்
20.1797
3
11
Na
சோடியம்
22.98976928
12
Mg
மக்னீசியம்
24.305
13
Al
அலுமீனியம்
26.9815386
14
Si
சிலிக்கான்
28.0855
15
P
பாசுபரசு
30.973762
16
S
கந்தகம்
32.065
17
Cl
குளோரின்
35.453
18
Ar
ஆர்கான்
39.948
4
19
K
பொட்டாசியம்
39.0983
20
Ca
கல்சியம்
40.078
21
Sc
இசுக்காண்டியம்
44.955912
22
Ti
டைட்டேனியம்
47.867
23
V
வனேடியம்
50.9415
24
Cr
குரோமியம்
51.9961
25
Mn
மாங்கனீசு
54.938045
26
Fe
இரும்பு
55.845
27
Co
கோபால்ட்
58.933195
28
Ni
நிக்கல்
58.6934
29
Cu
செப்பு
63.546
30
Zn
துத்தநாகம்
65.38
31
Ga
காலியம்
69.723
32
Ge
செர்மானியம்
72.63
33
As
ஆர்செனிக்
74.9216
34
Se
செலீனியம்
78.96
35
Br
புரோமின்
79.904
36
Kr
கிருப்டான்
83.798
5
37
Rb
ருபீடியம்
85.4678
38
Sr
இசுட்ரோன்சியம்
87.62
39
Y
இயிற்றியம்
88.90585
40
Zr
சிர்க்கோனியம்
91.224
41
Nb
நையோபியம்
92.90638
42
Mo
மாலிப்டினம்
95.96
43
Tc
டெக்னீசியம்
[98]
44
Ru
ருத்தேனியம்
101.07
45
Rh
ரோடியம்
102.9055
46
Pd
பல்லேடியம்
106.42
47
Ag
வெள்ளி
107.8682
48
Cd
காட்மியம்
112.411
49
In
இண்டியம்
114.818
50
Sn
வெள்ளீயம்
118.71
51
Sb
ஆண்ட்டிமனி
121.76
52
Te
டெலூரியம்
127.6
53
I
அயோடின்
126.90447
54
Xe
செனான்
131.293
6
55
Cs
சீசியம்
132.9054519
56
Ba
பேரியம்
137.327
*
72
Hf
ஆஃபினியம்
178.49
73
Ta
டாண்ட்டலம்
180.94788
74
W
டங்க்ஸ்டன்
183.84
75
Re
இரேனியம்
186.207
76
Os
ஓசுமியம்
190.23
77
Ir
இரிடியம்
192.217
78
Pt
பிளாட்டினம்
195.084
79
Au
தங்கம்
196.966569
80
Hg
பாதரசம்
200.59
81
Tl
தாலியம்
204.3833
82
Pb
ஈயம்
207.2
83
Bi
பிசுமத்
208.9804
84
Po
பொலோனியம்
[210]
85
At
அசுட்டட்டைன்
[210]
86
Rn
ரேடான்
[222]
7
87
Fr
பிரான்சியம்
[223]
88
Ra
ரேடியம்
[226]
**
104
Rf
இரதர்ஃபோர்டியம்
[267]
105
Db
தூப்னியம்
[268]
106
Sg
சீபோர்கியம்
[269]
107
Bh
போரியம்
[270]
108
Hs
ஆசியம்
[269]
109
Mt
மெய்ட்னீரியம்
[278]
110
Ds
டார்ம்சிட்டாட்டியம்
[281]
111
Rg
இரோயன்ட்கெனியம்
[281]
112
Cn
கோப்பர்நீசியம்
[285]
113
Nh
நிகோனியம்
[286]
114
Fl
பிளெரோவியம்
[289]
115
Mc
மாசுக்கோவியம்
[288]
116
Lv
லிவர்மோரியம்
[293]
117
Ts
தென்னிசீன்
[294]
118
Og
ஒகனிசோன்
[294]
* இலந்தனைடுகள்
57
La
லாந்த்தனம்
138.90547
58
Ce
சீரியம்
140.116
59
Pr
பிரசியோடைமியம்
140.90765
60
Nd
நியோடைமியம்
144.242
61
Pm
புரோமித்தியம்
[145]
62
Sm
சமேரியம்
150.36
63
Eu
யூரோப்பியம்
151.964
64
Gd
கடோலினியம்
157.25
65
Tb
டெர்பியம்
158.92535
66
Dy
டிசிப்ரோசியம்
162.5
67
Ho
ஓல்மியம்
164.93032
68
Er
எர்பியம்
167.259
69
Tm
தூலியம்
168.93421
70
Yb
இட்டெர்பியம்
173.054
71
Lu
லியுதேத்தியம்
174.9668
** ஆக்டினைடுகள்
89
Ac
அக்டினியம்
[227]
90
Th
தோரியம்
232.03806
91
Pa
புரோடாக்டினியம்
231.03588
92
U
யுரேனியம்
238.02891
93
Np
நெப்டியூனியம்
[237]
94
Pu
புளுடோனியம்
[244]
95
Am
அமெரிகியம்
[243]
96
Cm
கியூரியம்
[247]
97
Bk
பெர்க்கிலியம்
[247]
98
Cf
கலிபோர்னியம்
[251]
99
Es
ஐன்ஸ்டைனியம்
[252]
100
Fm
பெர்மியம்
[257]
101
Md
மெண்டலீவியம்
[258]
102
No
நொபிலியம்
[259]
103
Lr
இலாரென்சியம்
[262]
கார உலோகங்கள்
காரக்கனிம மாழைகள்
தாண்டல் உலோகங்கள்
குறை மாழைகள்
அலோகங்கள்
உலோகப் போலிகள்
ஆலசன்கள்
அருமன் வாயுக்கள்
இலந்தனைடுகள்
ஆக்டினைடுகள்