நெப்டியூனியம்

93
Np
நெடுங்குழு
n/a
கிடை வரிசை
7
குழு
f
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
93
93
144
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
93
அணுவின் திணிவு
[237]
திணிவு எண்
237
தனிம வகை
ஆக்டினைடுகள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
ஆம்
Named after the planet Neptune
படிக அமைப்பு
Simple Orthorhombic
வரலாறு
Neptunium was the first synthetic transuranium element of the actinide series to be discovered.

Neptunium was first produced by Edwin McMillan and Philip H. Abelson in 1940 at Berkeley Radiation Laboratory of the University of California.

The team produced the neptunium isotope 239Np by bombarding uranium with slow moving neutrons.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 22, 9, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Rn] 5f4 6d1 7s2
Np
Neptunium is obtained as a by-product from nuclear reactors
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
20.45 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
910.15 K | 637 °C | 1178.6 °F
கொதிநிலை
4273.15 K | 4000 °C | 7232 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
10 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
335 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
Edwin
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: scienceworld.ro
Edwin McMillan, one of the discoverer of the element
CAS எண்
7439-99-8
PubChem CID Number
n/a
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
155 pm
பங்கீட்டு ஆரை
190 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.36 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
6.2657 eV
அணுவின் கனவளவு
11.62 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.063 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
3, 4, 5, 6, 7
பயன்கள்
Neptunium is used mainly for research purposes.

When bombarded with neutrons 237Np is used to produce 238Pu which is used for spacecraft generators and terrestrial navigation beacons.

237Np is used in devices for detecting high-energy neutrons.
Neptunium is harmful due to its radioactivity
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
-
நிலையற்ற சமதானிகள்
225Np, 226Np, 227Np, 228Np, 229Np, 230Np, 231Np, 232Np, 233Np, 234Np, 235Np, 236Np, 237Np, 238Np, 239Np, 240Np, 241Np, 242Np, 243Np, 244Np