பெயர்
வேதிக் குறியீடு
Ac
Ac
அணு எண்
89
89
நெடுங்குழு
n/a
n/a
கிடை வரிசை
7
7
குழு
f
f
Abundance in Earth's crust
n/a
n/a
Abundance in Universe
n/a
n/a
பொதுப் பண்புகள்
அணுவின் திணிவு
[227]
[227]
தனிம வகை
ஆக்டினைடுகள்
ஆக்டினைடுகள்
நிறம்
வெள்ளி
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
ஆம்
ஆம்
படிக அமைப்பு
முகமைய கனசதுரம்
முகமைய கனசதுரம்
இயற்பியற் பண்புகள்
அடர்த்தி (கி.கி/மீ3)
10.07
10.07
நிலை
திண்மம்
திண்மம்
உருகுநிலை
1323.15 K | 1050 °C | 1922 °F
1323.15 K | 1050 °C | 1922 °F
கொதிநிலை
3471.15 K | 3198 °C | 5788.4 °F
3471.15 K | 3198 °C | 5788.4 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல் (கி.யூல்/மோல்)
14
14
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல் (கி.யூல்/மோல்)
400
400
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு (J/g·K)
0.12
0.12
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
-
-
பங்கீட்டு ஆரை
215 pm
215 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை (பாலிங் அளவையில்)
1.1
1.1
அயனாக்கல் சக்தி (eV)
5.17
5.17
அணுவின் கனவளவு (cm3/mol)
22.54
22.54
வெப்ப கடத்துத் திறன் (W/cm·K)
0.12
0.12
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
3
3
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Rn] 6d1 7s2
[Rn] 6d1 7s2
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 18, 9, 2
2, 8, 18, 32, 18, 9, 2