அக்டினியம்

89
Ac
நெடுங்குழு
n/a
கிடை வரிசை
7
குழு
f
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
89
89
138
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
89
அணுவின் திணிவு
[227]
திணிவு எண்
227
தனிம வகை
ஆக்டினைடுகள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
ஆம்
From the Greek aktis, aktinos, meaning beam or ray
படிக அமைப்பு
முகமைய கனசதுரம்
வரலாறு
André-Louis Debierne, a French chemist, discovered actinium in 1899.

He separated it from pitchblende residues left by Marie and Pierre Curie after they had extracted radium.

Friedrich Oskar Giesel independently discovered actinium in 1902 as a substance being similar to lanthanum.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 18, 9, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Rn] 6d1 7s2
Ac
Actinium glows in the dark with a pale blue light
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
10.07 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1323.15 K | 1050 °C | 1922 °F
கொதிநிலை
3471.15 K | 3198 °C | 5788.4 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
14 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
400 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.12 J/g·K
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
Illustration
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Illustration of actinium
CAS எண்
7440-34-8
PubChem CID Number
n/a
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
-
பங்கீட்டு ஆரை
215 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.1 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
5.17 eV
அணுவின் கனவளவு
22.54 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.12 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
3
பயன்கள்
Actinium is used as an active element of radioisotope thermoelectric generators, for example in spacecraft.

The medium half-life of 227Ac makes it very convenient radioactive isotope in modeling the slow vertical mixing of oceanic waters.

225Ac is applied in medicine to produce 213Bi in a reusable generator or can be used alone as an agent for radiation therapy.
Actinium is highly radioactive
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
-
நிலையற்ற சமதானிகள்
206Ac, 207Ac, 208Ac, 209Ac, 210Ac, 211Ac, 212Ac, 213Ac, 214Ac, 215Ac, 216Ac, 217Ac, 218Ac, 219Ac, 220Ac, 221Ac, 222Ac, 223Ac, 224Ac, 225Ac, 226Ac, 227Ac, 228Ac, 229Ac, 230Ac, 231Ac, 232Ac, 233Ac, 234Ac, 235Ac, 236Ac