ரேடியம்

88
Ra
நெடுங்குழு
2
கிடை வரிசை
7
குழு
s
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
88
88
138
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
88
அணுவின் திணிவு
[226]
திணிவு எண்
226
தனிம வகை
காரக்கனிம மாழைகள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
ஆம்
From the Latin word radius meaning ray
படிக அமைப்பு
பொருள்மைய கனசதுரம்
வரலாறு
Radium was discovered by Marie Curie and Pierre Curie in 1898.

They extracted the radium compound from a uraninite sample.

Radium was isolated in its metallic state by Marie Curie and André-Louis Debierne in 1910 through the electrolysis of radium chloride by using a mercury cathode and distilling in an atmosphere of hydrogen gas.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 18, 8, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Rn] 7s2
Ra
Radium imparts a carmine red color to a flame
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
5.5 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
973.15 K | 700 °C | 1292 °F
கொதிநிலை
2010.15 K | 1737 °C | 3158.6 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
8 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
125 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
-
Abundance in Earth's crust
9.9×10-12%
Abundance in Universe
n/a
Pierre
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: hp.ujf.cas.cz
Pierre and Marie Curie in the laboratory
CAS எண்
7440-14-4
PubChem CID Number
6328144
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
-
பங்கீட்டு ஆரை
221 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
0.9 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
5.2784 eV
அணுவின் கனவளவு
45.20 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.186 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
2
பயன்கள்
Radium was formerly used in self-luminous paints for watches, nuclear panels, aircraft switches, clocks, and instrument dials.

Radium chloride was used in medicine to produce radon gas which in turn was used as a cancer treatment.

The isotope 223Ra is currently under investigation for use in medicine as a cancer treatment of bone metastasis.
Radium is highly radioactive and carcinogenic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
-
நிலையற்ற சமதானிகள்
202Ra, 203Ra, 204Ra, 205Ra, 206Ra, 207Ra, 208Ra, 209Ra, 210Ra, 211Ra, 212Ra, 213Ra, 214Ra, 215Ra, 216Ra, 217Ra, 218Ra, 219Ra, 220Ra, 221Ra, 222Ra, 223Ra, 224Ra, 225Ra, 226Ra, 227Ra, 228Ra, 229Ra, 230Ra, 231Ra, 232Ra, 233Ra, 234Ra