பிரான்சியம்

87
Fr
நெடுங்குழு
1
கிடை வரிசை
7
குழு
s
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
87
87
136
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
87
அணுவின் திணிவு
[223]
திணிவு எண்
223
தனிம வகை
கார உலோகங்கள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
ஆம்
Francium was named after France
படிக அமைப்பு
n/a
வரலாறு
Francium was discovered in 1939 by Marguerite Perey of the Curie Institute in Paris, France.

It was discovered when she was researching the radioactive decay of actinium-227.

Marguerite Perey discovered that francium-223 is made naturally when actinium-227 emits an alpha-particle.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 18, 8, 1
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Rn] 7s1
Fr
Francium was the last element discovered in nature, rather than by synthesis
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
1.87 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
296.15 K | 23 °C | 73.4 °F
கொதிநிலை
950.15 K | 677 °C | 1250.6 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
2 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
65 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
Illustration
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Illustration of francium
CAS எண்
7440-73-5
PubChem CID Number
n/a
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
260 pm
பங்கீட்டு ஆரை
348 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
0.7 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
4.0727 eV
அணுவின் கனவளவு
71.07 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.15 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
1
பயன்கள்
Due to its instability and rarity, there are no commercial applications for francium.

It has been used for research purposes in the fields of biology and of atomic structure.

Its use as a potential diagnostic aid for various cancers has also been explored, but this application has been deemed impractical.
Francium is highly radioactive
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
-
நிலையற்ற சமதானிகள்
199Fr, 200Fr, 201Fr, 202Fr, 203Fr, 204Fr, 205Fr, 206Fr, 207Fr, 208Fr, 209Fr, 210Fr, 211Fr, 212Fr, 213Fr, 214Fr, 215Fr, 216Fr, 217Fr, 218Fr, 219Fr, 220Fr, 221Fr, 222Fr, 223Fr, 224Fr, 225Fr, 226Fr, 227Fr, 228Fr, 229Fr, 230Fr, 231Fr, 232Fr