ரேடான்

86
Rn
நெடுங்குழு
18
கிடை வரிசை
6
குழு
p
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
86
86
136
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
86
அணுவின் திணிவு
[222]
திணிவு எண்
222
தனிம வகை
அருமன் வாயுக்கள்
நிறம்
நிறமற்ற
கதிர்ப்பு
ஆம்
The name was derived from radium; called niton at first, from the Latin word nitens meaning shining
படிக அமைப்பு
n/a
வரலாறு
Radon was discovered in 1900 by Friedrich Ernst Dorn in Halle, Germany.

He reported some experiments in which he noticed that radium compounds emanate a radioactive gas.

In 1910, Sir William Ramsay and Robert Whytlaw-Gray isolated radon, determined its density, and determined that it was the heaviest known gas.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 18, 8
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
Rn
Upon condensation, radon glows because of the intense radiation it produces
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
வாயு
அடர்த்தி
0.00973 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
202 K | -71.15 °C | -96.07 °F
கொதிநிலை
211.3 K | -61.85 °C | -79.33 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
3 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
17 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.094 J/g·K
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
Illustration
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Illustration of radon
CAS எண்
10043-92-2
PubChem CID Number
24857
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
120 pm
பங்கீட்டு ஆரை
150 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
-
அயனாக்கல் சக்தி
10.7485 eV
அணுவின் கனவளவு
50.5 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.0000364 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
2, 4, 6
பயன்கள்
Radon is used in hydrologic research that studies the interaction between ground water and streams.

Radon has been produced commercially for use in radiation therapy.

Radon has been used in implantable seeds, made of gold or glass, primarily used to treat cancers.
Radon is highly radioactive and a carcinogen
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
-
நிலையற்ற சமதானிகள்
195Rn, 196Rn, 197Rn, 198Rn, 199Rn, 200Rn, 201Rn, 202Rn, 203Rn, 204Rn, 205Rn, 206Rn, 207Rn, 208Rn, 209Rn, 210Rn, 211Rn, 212Rn, 213Rn, 214Rn, 215Rn, 216Rn, 217Rn, 218Rn, 219Rn, 220Rn, 221Rn, 222Rn, 223Rn, 224Rn, 225Rn, 226Rn, 227Rn, 228Rn