அசுட்டட்டைன்

85
At
நெடுங்குழு
17
கிடை வரிசை
6
குழு
p
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
85
85
125
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
85
அணுவின் திணிவு
[210]
திணிவு எண்
210
தனிம வகை
ஆலசன்கள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
ஆம்
From the Greek astatos meaning unstable
படிக அமைப்பு
n/a
வரலாறு
In 1869, existence of astatine was first predicted by Russian chemist Dmitri Mendeleev and called the element eka-iodine.

In 1940, Dale R. Corson, Kenneth Ross MacKenzie, and Emilio Segrè isolated the element at the University of California, Berkeley.

Instead of searching for the element in nature, the scientists created it by bombarding bismuth-209 with alpha particles.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 18, 7
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
At
Astatine is preferentially concentrated in the thyroid gland
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
7 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
575.15 K | 302 °C | 575.6 °F
கொதிநிலை
610.15 K | 337 °C | 638.6 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
6 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
40 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
Emilio
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: pauli.uni-muenster.de
Emilio Segrè, one of the discoverer of the element
CAS எண்
7440-68-8
PubChem CID Number
n/a
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
-
பங்கீட்டு ஆரை
150 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.2 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
9.3 eV
அணுவின் கனவளவு
30 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.017 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-1, 1, 3, 5, 7
பயன்கள்
The newly formed astatine-211 is important in nuclear medicine.

Once produced, astatine must be used quickly, as it decays with a half-life of 7.2 hours.

Astatine-211 can be used for targeted alpha particle radiotherapy, since it decays either via emission of an alpha particle.
Astatine is highly radioactive
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
-
நிலையற்ற சமதானிகள்
193At, 194At, 195At, 196At, 197At, 198At, 199At, 200At, 201At, 202At, 203At, 204At, 205At, 206At, 207At, 208At, 209At, 210At, 211At, 212At, 213At, 214At, 215At, 216At, 217At, 218At, 219At, 220At, 221At, 222At, 223At