பொலோனியம்

84
Po
நெடுங்குழு
16
கிடை வரிசை
6
குழு
p
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
84
84
126
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
84
அணுவின் திணிவு
[210]
திணிவு எண்
210
தனிம வகை
உலோகப் போலிகள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
ஆம்
Named after Poland, native country of Madam Curie
படிக அமைப்பு
மூல கனசதுரம்
வரலாறு
Polonium was discovered by Marie and Pierre Curie in 1898 in Paris.

This element was the first one discovered by the Curies while they were investigating the cause of pitchblende radioactivity.

The dangers of working with radioactive elements were not known when the Curies made their discoveries.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 18, 6
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4
Po
Polonium is obtained by irradiating bismuth with high-energy neutrons or protons
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
9.196 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
527.15 K | 254 °C | 489.2 °F
கொதிநிலை
1235.15 K | 962 °C | 1763.6 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
13 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
100 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
Pierre
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: hp.ujf.cas.cz
Pierre and Marie Curie in the laboratory
CAS எண்
7440-08-6
PubChem CID Number
n/a
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
168 pm
பங்கீட்டு ஆரை
140 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.00 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
8.417 eV
அணுவின் கனவளவு
22.23 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.2 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-2, 2, 4, 6
பயன்கள்
Polonium is used to eliminate static electricity produced during processes such as rolling paper, wire and sheet metal.

Polonium can be mixed or alloyed with beryllium to provide a source of neutrons.

It is also used in anti-static brushes to eliminate dust on photographic film.
Polonium is highly dangerous and radioactive
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
-
நிலையற்ற சமதானிகள்
188Po, 189Po, 190Po, 191Po, 192Po, 193Po, 194Po, 195Po, 196Po, 197Po, 198Po, 199Po, 200Po, 201Po, 202Po, 203Po, 204Po, 205Po, 206Po, 207Po, 208Po, 209Po, 210Po, 211Po, 212Po, 213Po, 214Po, 215Po, 216Po, 217Po, 218Po, 219Po, 220Po