பிசுமத்

83
Bi
நெடுங்குழு
15
கிடை வரிசை
6
குழு
p
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
83
83
126
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
83
அணுவின் திணிவு
208.9804
திணிவு எண்
209
தனிம வகை
குறை மாழைகள்
நிறம்
சாம்பல்
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the German Weisse Masse, meaning white mass
படிக அமைப்பு
Base Centered Monoclinic
வரலாறு
Bismuth has been known since ancient times, so no one person is credited with its discovery.

The element was confused in early times with tin and lead because of its resemblance to those elements.

In 1753, French chemist Claude François Geoffroy demonstrated that this metal is distinct from lead and tin.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 18, 5
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
Bi
Bismuth has unusually high electrical resistance for a metal
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
9.78 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
544.65 K | 271.5 °C | 520.7 °F
கொதிநிலை
1837.15 K | 1564 °C | 2847.2 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
10.9 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
160 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.122 J/g·K
Abundance in Earth's crust
2.5×10-6%
Abundance in Universe
7×10-8%
Bismuth
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Bismuth crystal with fancy oxide film
CAS எண்
7440-69-9
PubChem CID Number
5359367
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
156 pm
பங்கீட்டு ஆரை
148 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.02 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
7.2856 eV
அணுவின் கனவளவு
21.3 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.0797 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-3, 3, 5
பயன்கள்
Bismuth is used in producing malleable irons and is used as a catalyst for making acrylic fibers.

Bismuth oxychloride is used in cosmetics, as a pigment in paint for eye shadows, hair sprays and nail polishes.

It has also been used as a replacement for lead in shot, bullets and less-lethal riot gun ammunition.
Bismuth is considered to be non-toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
-
நிலையற்ற சமதானிகள்
184Bi, 185Bi, 186Bi, 187Bi, 188Bi, 189Bi, 190Bi, 191Bi, 192Bi, 193Bi, 194Bi, 195Bi, 196Bi, 197Bi, 198Bi, 199Bi, 200Bi, 201Bi, 202Bi, 203Bi, 204Bi, 205Bi, 206Bi, 207Bi, 208Bi, 209Bi, 210Bi, 211Bi, 212Bi, 213Bi, 214Bi, 215Bi, 216Bi, 217Bi, 218Bi