ஈயம்

82
Pb
நெடுங்குழு
14
கிடை வரிசை
6
குழு
p
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
82
82
125
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
82
அணுவின் திணிவு
207.2
திணிவு எண்
207
தனிம வகை
குறை மாழைகள்
நிறம்
கருஞ்சாம்பல்
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Latin word plumbum
படிக அமைப்பு
முகமைய கனசதுரம்
வரலாறு
Metallic lead beads dating back to 6400 BC have been found in Çatalhöyük in modern-day Turkey.

The Romans also used lead in molten form to secure iron pins that held together large limestone blocks in certain monumental buildings.

In alchemy, lead was thought to be the oldest metal and was associated with the planet Saturn.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 18, 4
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2
Pb
Pencil leads in wooden pencils have never been made from lead
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
11.342 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
600.61 K | 327.46 °C | 621.43 °F
கொதிநிலை
2022.15 K | 1749 °C | 3180.2 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
4.77 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
178 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.129 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.00099%
Abundance in Universe
1×10-6%
Ultrapure
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Ultrapure lead bead
CAS எண்
7439-92-1
PubChem CID Number
5352425
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
175 pm
பங்கீட்டு ஆரை
146 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.33 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
7.4167 eV
அணுவின் கனவளவு
18.17 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.353 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-4, 2, 4
பயன்கள்
Large quantities of lead, both as the metal and as the dioxide, are used in storage batteries.

Lead is used as electrodes in the process of electrolysis.

It is added to brass to reduce machine tool wear.

Lead, in either pure form or alloyed with tin, or antimony is the traditional material for bullets and shot in firearms use.
Lead and its compounds are poisonous
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
204Pb, 206Pb, 207Pb, 208Pb
நிலையற்ற சமதானிகள்
178Pb, 179Pb, 180Pb, 181Pb, 182Pb, 183Pb, 184Pb, 185Pb, 186Pb, 187Pb, 188Pb, 189Pb, 190Pb, 191Pb, 192Pb, 193Pb, 194Pb, 195Pb, 196Pb, 197Pb, 198Pb, 199Pb, 200Pb, 201Pb, 202Pb, 203Pb, 205Pb, 209Pb, 210Pb, 211Pb, 212Pb, 213Pb, 214Pb, 215Pb