தாலியம்

81
Tl
நெடுங்குழு
13
கிடை வரிசை
6
குழு
p
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
81
81
123
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
81
அணுவின் திணிவு
204.3833
திணிவு எண்
204
தனிம வகை
குறை மாழைகள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
From Greek thallos, meanin a green shoot or twig
படிக அமைப்பு
Simple Hexagonal
வரலாறு
Thallium was discovered spectroscopically by Sir William Crookes in 1861, in London.

In 1862, Claude-Auguste Lamy used a spectrometer to determine the composition of a selenium-containing substance which was deposited during the production of sulfuric acid from pyrite.

He noticed the new green line in the spectra and concluded that a new element was present.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 18, 3
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1
Tl
Agatha Christie made use of thallium's toxicity in her novel The Pale Horse
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
11.85 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
577.15 K | 304 °C | 579.2 °F
கொதிநிலை
1746.15 K | 1473 °C | 2683.4 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
4.2 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
165 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.129 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.000053%
Abundance in Universe
5×10-8%
Pure
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Pure thallium under argon
CAS எண்
7440-28-0
PubChem CID Number
5359464
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
170 pm
பங்கீட்டு ஆரை
145 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.62 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
6.1082 eV
அணுவின் கனவளவு
17.2 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.461 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
1, 3
பயன்கள்
Thallium selenide has been used in a bolometer for infrared detection.

Thallium is also used in gamma radiation detection equipment.

Thallium oxide has been used to produce glasses with a high index of refraction, and is used in the manufacture of photo cells.

Some of the electrodes in dissolved oxygen analyzers contain thallium.
Thallium and its compounds are highly toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
203Tl, 205Tl
நிலையற்ற சமதானிகள்
176Tl, 177Tl, 178Tl, 179Tl, 180Tl, 181Tl, 182Tl, 183Tl, 184Tl, 185Tl, 186Tl, 187Tl, 188Tl, 189Tl, 190Tl, 191Tl, 192Tl, 193Tl, 194Tl, 195Tl, 196Tl, 197Tl, 198Tl, 199Tl, 200Tl, 201Tl, 202Tl, 204Tl, 206Tl, 207Tl, 208Tl, 209Tl, 210Tl, 211Tl, 212Tl