பாதரசம்

80
Hg
நெடுங்குழு
12
கிடை வரிசை
6
குழு
d
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
80
80
121
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
80
அணுவின் திணிவு
200.59
திணிவு எண்
201
தனிம வகை
தாண்டல் உலோகங்கள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Latin word hydrargyrum meaning liquid silver
படிக அமைப்பு
Simple Trigonal
வரலாறு
Mercury was known to the ancient Chinese and Indians and has been found in Egyptian tombs dating back to about 1500 BC.

Alchemists thought of mercury as the First Matter from which all metals were formed.

They believed that different metals could be produced by varying the quality and quantity of sulfur contained within the mercury.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 18, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Xe] 4f14 5d10 6s2
Hg
Mercury is the only metal that is liquid at room temperature
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திரவம்
அடர்த்தி
13.5336 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
234.32 K | -38.83 °C | -37.89 °F
கொதிநிலை
630.15 K | 357 °C | 674.6 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
2.29 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
59.2 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.14 J/g·K
Abundance in Earth's crust
6.7×10-6%
Abundance in Universe
1×10-7%
Element
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Bionerd)
Element mercury in liquid form
CAS எண்
7439-97-6
PubChem CID Number
23931
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
151 pm
பங்கீட்டு ஆரை
132 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.00 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
10.4375 eV
அணுவின் கனவளவு
14.82 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.0834 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
1, 2, 4
பயன்கள்
Mercury is used in barometers and manometers because of its high density.

Gaseous mercury is used in mercury-vapor lamps and some 'neon sign' type advertising signs and fluorescent lamps.

Mercury is also found in liquid mirror telescopes.

Gaseous mercury is also found in some electron tubes, including ignitrons, thyratrons, and mercury arc rectifiers.
Mercury and most of its compounds are highly toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
196Hg, 198Hg, 199Hg, 200Hg, 201Hg, 202Hg, 204Hg
நிலையற்ற சமதானிகள்
171Hg, 172Hg, 173Hg, 174Hg, 175Hg, 176Hg, 177Hg, 178Hg, 179Hg, 180Hg, 181Hg, 182Hg, 183Hg, 184Hg, 185Hg, 186Hg, 187Hg, 188Hg, 189Hg, 190Hg, 191Hg, 192Hg, 193Hg, 194Hg, 195Hg, 197Hg, 203Hg, 205Hg, 206Hg, 207Hg, 208Hg, 209Hg, 210Hg