தங்கம்

79
Au
நெடுங்குழு
11
கிடை வரிசை
6
குழு
d
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
79
79
118
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
79
அணுவின் திணிவு
196.966569
திணிவு எண்
197
தனிம வகை
தாண்டல் உலோகங்கள்
நிறம்
பொன்
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Latin word aurum meaning gold
படிக அமைப்பு
முகமைய கனசதுரம்
வரலாறு
Gold has been known since prehistoric times and was the first metal used by humans.

Gold artifacts dated to 5000 years ago have been found in Egyptian tombs.

Gold of 98% purity has been found in Nahal Qunah in the ancient kingdom of Israel, dating from about 6000 years ago.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 18, 1
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Xe] 4f14 5d10 6s1
Au
India is the world's largest single consumer of gold
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
19.282 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1337.35 K | 1064.2 °C | 1947.56 °F
கொதிநிலை
3129.15 K | 2856 °C | 5172.8 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
12.5 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
330 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.129 J/g·K
Abundance in Earth's crust
3.1×10-7%
Abundance in Universe
6×10-8%
Synthetic
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Synthetic made gold crystals by the chemical transport reaction in chlorine gas
CAS எண்
7440-57-5
PubChem CID Number
23985
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
144 pm
பங்கீட்டு ஆரை
136 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.54 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
9.2255 eV
அணுவின் கனவளவு
10.2 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
3.17 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-1, 1, 2, 3, 5
பயன்கள்
Gold is used in coinage and is a standard for monetary systems in many countries.

It is also extensively used for jewelry, decoration, dental work, and for plating.

Gold is used widely in microelectronic circuits to ensure reliable, corrosion-resistant and static-free performance.

Gold leaf, flake or dust is used in some gourmet foods as decorative ingredient.
Gold is considered to be non-toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
197Au
நிலையற்ற சமதானிகள்
169Au, 170Au, 171Au, 172Au, 173Au, 174Au, 175Au, 176Au, 177Au, 178Au, 179Au, 180Au, 181Au, 182Au, 183Au, 184Au, 185Au, 186Au, 187Au, 188Au, 189Au, 190Au, 191Au, 192Au, 193Au, 194Au, 195Au, 196Au, 198Au, 199Au, 200Au, 201Au, 202Au, 203Au, 204Au, 205Au