பிளாட்டினம்

78
Pt
நெடுங்குழு
10
கிடை வரிசை
6
குழு
d
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
78
78
117
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
78
அணுவின் திணிவு
195.084
திணிவு எண்
195
தனிம வகை
தாண்டல் உலோகங்கள்
நிறம்
சாம்பல்
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Spanish word platina, meaning silver
படிக அமைப்பு
முகமைய கனசதுரம்
வரலாறு
Platinum was first used by pre-Columbian South American natives to produce artifacts.

Antonio de Ulloa published his findings about platinum in 1748, but Sir Charles Wood also investigated the metal in 1741.

First reference to it as a new metal was made by William Brownrigg in 1750.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 17, 1
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Xe] 4f14 5d9 6s1
Pt
Platinum exists in higher abundances on the Moon and in meteorites
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
21.45 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
2041.45 K | 1768.3 °C | 3214.94 °F
கொதிநிலை
4098.15 K | 3825 °C | 6917 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
20 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
490 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.133 J/g·K
Abundance in Earth's crust
3.7×10-6%
Abundance in Universe
5×10-7%
A
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
A native platinum nugget
CAS எண்
7440-06-4
PubChem CID Number
23939
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
139 pm
பங்கீட்டு ஆரை
136 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.28 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
8.9587 eV
அணுவின் கனவளவு
9.10 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.716 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
2, 4, 5, 6
பயன்கள்
The most common use of platinum is as a catalyst in chemical reactions.

Platinum is used in jewelry, decoration and dental work.

Platinum-cobalt, an alloy of roughly three parts platinum and one part cobalt, is used to make relatively strong permanent magnets.

Platinum-based anodes are used in ships, pipelines, and steel piers.
Platinum is considered to be non-toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
192Pt, 194Pt, 195Pt, 196Pt, 198Pt
நிலையற்ற சமதானிகள்
166Pt, 167Pt, 168Pt, 169Pt, 170Pt, 171Pt, 172Pt, 173Pt, 174Pt, 175Pt, 176Pt, 177Pt, 178Pt, 179Pt, 180Pt, 181Pt, 182Pt, 183Pt, 184Pt, 185Pt, 186Pt, 187Pt, 188Pt, 189Pt, 190Pt, 191Pt, 193Pt, 197Pt, 199Pt, 200Pt, 201Pt, 202Pt