இரிடியம்

77
Ir
நெடுங்குழு
9
கிடை வரிசை
6
குழு
d
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
77
77
115
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
77
அணுவின் திணிவு
192.217
திணிவு எண்
192
தனிம வகை
தாண்டல் உலோகங்கள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Latin word iris meaning rainbow
படிக அமைப்பு
முகமைய கனசதுரம்
வரலாறு
Iridium was discovered in 1803 by English chemist Smithson Tennant in London.

Chemists who studied platinum dissolved it in aqua regia to create soluble salts and observed a small amount of a dark, insoluble residue.

Smithson Tennant analyzed the insoluble residue and concluded that it must contain a new metal.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 15, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Xe] 4f14 5d7 6s2
Ir
Iridium is the most corrosion-resistant metal known
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
22.56 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
2739.15 K | 2466 °C | 4470.8 °F
கொதிநிலை
4701.15 K | 4428 °C | 8002.4 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
26 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
560 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.131 J/g·K
Abundance in Earth's crust
4×10-8%
Abundance in Universe
2×10-7%
Pieces
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Pieces of pure iridium
CAS எண்
7439-88-5
PubChem CID Number
23924
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
136 pm
பங்கீட்டு ஆரை
141 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.2 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
8.967 eV
அணுவின் கனவளவு
8.54 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
1.47 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-3, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
பயன்கள்
Iridium is used in making crucibles and other equipment that is used at high temperatures.

Iridium is also used as a hardening agent in platinum alloys.

Its resistance to arc erosion makes iridium alloys ideal for electrical contacts for spark plugs.

Radioactive isotopes of iridium are used in radiation therapy for the treatment of cancer.
Iridium is considered to be of low toxicity
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
191Ir, 193Ir
நிலையற்ற சமதானிகள்
164Ir, 165Ir, 166Ir, 167Ir, 168Ir, 169Ir, 170Ir, 171Ir, 172Ir, 173Ir, 174Ir, 175Ir, 176Ir, 177Ir, 178Ir, 179Ir, 180Ir, 181Ir, 182Ir, 183Ir, 184Ir, 185Ir, 186Ir, 187Ir, 188Ir, 189Ir, 190Ir, 192Ir, 194Ir, 195Ir, 196Ir, 197Ir, 198Ir, 199Ir