ஓசுமியம்

76
Os
நெடுங்குழு
8
கிடை வரிசை
6
குழு
d
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
76
76
114
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
76
அணுவின் திணிவு
190.23
திணிவு எண்
190
தனிம வகை
தாண்டல் உலோகங்கள்
நிறம்
கருஞ்சாம்பல்
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Greek word osme, meaning smell
படிக அமைப்பு
Simple Hexagonal
வரலாறு
Osmium was discovered in 1803 by English chemist Smithson Tennant in London.

Chemists who studied platinum dissolved it in aqua regia to create soluble salts and observed a small amount of a dark, insoluble residue.

Smithson Tennant analyzed the insoluble residue and concluded that it must contain a new metal.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 14, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Xe] 4f14 5d6 6s2
Os
Osmium is the least abundant stable element in the Earth's crust
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
22.61 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
3306.15 K | 3033 °C | 5491.4 °F
கொதிநிலை
5285.15 K | 5012 °C | 9053.6 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
31 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
630 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.13 J/g·K
Abundance in Earth's crust
1.8×10-7%
Abundance in Universe
3×10-7%
Osmium
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Osmium crystals produced by chemical transport reaction in chlorine gas
CAS எண்
7440-04-2
PubChem CID Number
23937
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
135 pm
பங்கீட்டு ஆரை
144 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.2 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
8.4382 eV
அணுவின் கனவளவு
8.49 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.876 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
பயன்கள்
Osmium is used alloyed with other metals in the platinum group to produce very hard alloys.

Osmium alloys are used in the tips of fountain pens, instrument pivots, and electrical contacts

Osmium tetroxide has been used in fingerprint detection and in staining fatty tissue for optical and electron microscopy.
Even low concentrations in air can cause lung congestion, skin damage, or eye damage
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
184Os, 187Os, 188Os, 189Os, 190Os, 192Os
நிலையற்ற சமதானிகள்
161Os, 162Os, 163Os, 164Os, 165Os, 166Os, 167Os, 168Os, 169Os, 170Os, 171Os, 172Os, 173Os, 174Os, 175Os, 176Os, 177Os, 178Os, 179Os, 180Os, 181Os, 182Os, 183Os, 185Os, 186Os, 191Os, 193Os, 194Os, 195Os, 196Os