இரேனியம்

75
Re
நெடுங்குழு
7
கிடை வரிசை
6
குழு
d
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
75
75
111
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
75
அணுவின் திணிவு
186.207
திணிவு எண்
186
தனிம வகை
தாண்டல் உலோகங்கள்
நிறம்
சாம்பல்
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Latin word Rhenus meaning Rhine
படிக அமைப்பு
Simple Hexagonal
வரலாறு
In 1908, Japanese chemist Masataka Ogawa announced that he discovered the 43rd element.

However, later analysis indicated the presence of rhenium (element 75), not element 43.

In 1922, Walter Noddack, Ida Eva Tacke and Otto Berg announced its separation from gadolinite and gave it the present name.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 13, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Xe] 4f14 5d5 6s2
Re
Chile has the world's largest rhenium reserves
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
21.02 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
3459.15 K | 3186 °C | 5766.8 °F
கொதிநிலை
5869.15 K | 5596 °C | 10104.8 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
33 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
705 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.137 J/g·K
Abundance in Earth's crust
2.6×10-7%
Abundance in Universe
2×10-8%
A
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
A high purity rhenium single crystal made by the floating zone process, an ebeam remelted rhenium bar and as well as a high purity rhenium cube for comparison
CAS எண்
7440-15-5
PubChem CID Number
23947
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
137 pm
பங்கீட்டு ஆரை
151 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.9 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
7.8335 eV
அணுவின் கனவளவு
8.85 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.479 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-3, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
பயன்கள்
Rhenium is widely used as filaments for mass spectrographs and ion gauges.

It is also used with platinum as catalysts in the production of lead-free, high-octane gasoline.

Nickel-based superalloys of rhenium are used in the combustion chambers, turbine blades, and exhaust nozzles of jet engines.
Very little is known about the toxicity of rhenium
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
185Re
நிலையற்ற சமதானிகள்
160Re, 161Re, 162Re, 163Re, 164Re, 165Re, 166Re, 167Re, 168Re, 169Re, 170Re, 171Re, 172Re, 173Re, 174Re, 175Re, 176Re, 177Re, 178Re, 179Re, 180Re, 181Re, 182Re, 183Re, 184Re, 186Re, 187Re, 188Re, 189Re, 190Re, 191Re, 192Re, 193Re, 194Re