டங்க்ஸ்டன்

74
W
நெடுங்குழு
6
கிடை வரிசை
6
குழு
d
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
74
74
110
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
74
அணுவின் திணிவு
183.84
திணிவு எண்
184
தனிம வகை
தாண்டல் உலோகங்கள்
நிறம்
சாம்பல்
கதிர்ப்பு
இல்லை
From Swedish, tung sten meaning heavy stone
படிக அமைப்பு
பொருள்மைய கனசதுரம்
வரலாறு
Torbern Bergman obtained from scheelite an oxide of a new element in 1781.

In 1783, José and Fausto Elhuyar found an acid made from wolframite that was identical to tungstic acid.

Later that year, in Spain, the brothers succeeded in isolating tungsten by reduction of this acid with charcoal, and they are credited with the discovery of the element.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 12, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Xe] 4f14 5d4 6s2
W
The chemical symbol, W, comes from the original name of the element, Wolfram
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
19.25 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
3695.15 K | 3422 °C | 6191.6 °F
கொதிநிலை
5828.15 K | 5555 °C | 10031 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
35 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
800 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.132 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.00011%
Abundance in Universe
5×10-8%
Tungsten
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Tungsten rod with oxidized surface
CAS எண்
7440-33-7
PubChem CID Number
23964
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
139 pm
பங்கீட்டு ஆரை
162 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.36 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
7.864 eV
அணுவின் கனவளவு
9.53 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
1.74 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
பயன்கள்
Tungsten and its alloys are widely used for filaments in electric bulbs and electronic tubes.

Tungsten carbide is of great importance to the metal-working, mining, and petroleum industries.

Tungsten oxides are used in ceramic glazes and calcium/magnesium tungstates are used widely in fluorescent lighting.
Tungsten is considered to be of low toxicity
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
180W, 182W, 183W, 184W, 186W
நிலையற்ற சமதானிகள்
158W, 159W, 160W, 161W, 162W, 163W, 164W, 165W, 166W, 167W, 168W, 169W, 170W, 171W, 172W, 173W, 174W, 175W, 176W, 177W, 178W, 179W, 181W, 185W, 187W, 188W, 189W, 190W, 191W, 192W