டாண்ட்டலம்

73
Ta
நெடுங்குழு
5
கிடை வரிசை
6
குழு
d
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
73
73
108
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
73
அணுவின் திணிவு
180.94788
திணிவு எண்
181
தனிம வகை
தாண்டல் உலோகங்கள்
நிறம்
சாம்பல்
கதிர்ப்பு
இல்லை
Named after Tantalos, a Greek mythological character, father of Niobe
படிக அமைப்பு
பொருள்மைய கனசதுரம்
வரலாறு
Tantalum was discovered in Sweden in 1802 by Anders Ekeberg in the minerals tantalite from Finland and yttrotantalite from Sweden.

Unfortunately, William Hyde Wollaston claimed Ekeberg's new element was actually niobium, which had also been discovered in 1802.

In 1846, German chemist Heinrich Rose finally proved beyond doubt that tantalum and niobium were different elements.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 11, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Xe] 4f14 5d3 6s2
Ta
Tantalum occurs principally in the mineral columbite-tantalite
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
16.654 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
3290.15 K | 3017 °C | 5462.6 °F
கொதிநிலை
5731.15 K | 5458 °C | 9856.4 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
36 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
735 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.14 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.00017%
Abundance in Universe
8×10-9%
Tantalum
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Tantalum pieces
CAS எண்
7440-25-7
PubChem CID Number
23956
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
146 pm
பங்கீட்டு ஆரை
170 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.5 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
7.5496 eV
அணுவின் கனவளவு
10.90 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.575 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-1, 2, 3, 4, 5
பயன்கள்
Tantalum is used in the electronics industry for capacitors and high power resistors.

The high melting point and oxidation resistance lead to the use of the metal in the production of vacuum furnace parts.

Tantalum oxide is used to make special glass with high index of refraction for camera lenses.
Tantalum is considered to be non-toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
181Ta
நிலையற்ற சமதானிகள்
155Ta, 156Ta, 157Ta, 158Ta, 159Ta, 160Ta, 161Ta, 162Ta, 163Ta, 164Ta, 165Ta, 166Ta, 167Ta, 168Ta, 169Ta, 170Ta, 171Ta, 172Ta, 173Ta, 174Ta, 175Ta, 176Ta, 177Ta, 178Ta, 179Ta, 180Ta, 182Ta, 183Ta, 184Ta, 185Ta, 186Ta, 187Ta, 188Ta, 189Ta, 190Ta