ஆஃபினியம்

72
Hf
நெடுங்குழு
4
கிடை வரிசை
6
குழு
d
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
72
72
106
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
72
அணுவின் திணிவு
178.49
திணிவு எண்
178
தனிம வகை
தாண்டல் உலோகங்கள்
நிறம்
சாம்பல்
கதிர்ப்பு
இல்லை
From Hafinia, the Latin name for Copenhagen
படிக அமைப்பு
Simple Hexagonal
வரலாறு
In 1911, Georges Urbain claimed to have found the element in rare-earth residues which was shown later to be a mixture of already discovered lanthanides.

Dirk Coster and George de Hevesy found it by X-ray spectroscopic analysis in Norwegian zircon in 1922.

Anton Eduard van Arkel and Jan Hendrik de Boer were the first to prepare metallic hafnium by passing hafnium tetra-iodide vapor over a heated tungsten filament in 1924.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 10, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Xe] 4f14 5d2 6s2
Hf
In powdered form, hafnium is pyrophoric and can ignite spontaneously in air
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
13.31 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
2506.15 K | 2233 °C | 4051.4 °F
கொதிநிலை
4876.15 K | 4603 °C | 8317.4 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
25.5 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
630 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.144 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.00033%
Abundance in Universe
7×10-8%
Electrolytic
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Electrolytic hafnium
CAS எண்
7440-58-6
PubChem CID Number
23986
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
159 pm
பங்கீட்டு ஆரை
175 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.3 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
6.8251 eV
அணுவின் கனவளவு
13.6 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.23 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
2, 3, 4
பயன்கள்
Hafnium oxide-based compounds are being introduced into silicon-based chips to produce smaller, more energy efficient and performance packed processors.

Most of the hafnium produced is used in the production of control rods for nuclear reactors.

Hafnium is also used in photographic flash bulbs, light bulb filaments, and in electronic equipment as cathodes and capacitors.
Hafnium is considered to be non-toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
176Hf, 177Hf, 178Hf, 179Hf, 180Hf
நிலையற்ற சமதானிகள்
153Hf, 154Hf, 155Hf, 156Hf, 157Hf, 158Hf, 159Hf, 160Hf, 161Hf, 162Hf, 163Hf, 164Hf, 165Hf, 166Hf, 167Hf, 168Hf, 169Hf, 170Hf, 171Hf, 172Hf, 173Hf, 174Hf, 175Hf, 181Hf, 182Hf, 183Hf, 184Hf, 185Hf, 186Hf, 187Hf, 188Hf