லியுதேத்தியம்

71
Lu
நெடுங்குழு
n/a
கிடை வரிசை
6
குழு
d
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
71
71
104
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
71
அணுவின் திணிவு
174.9668
திணிவு எண்
175
தனிம வகை
இலந்தனைடுகள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
Lutetia is the ancient name for Paris
படிக அமைப்பு
Simple Hexagonal
வரலாறு
French chemist Georges Urbain successfully separated lutetium from ytterbia in 1907 in Paris.

Austrian scientist Carl Auer von Welsbach and American chemist Charles James also succeeded in isolating lutetium independently in the same year.

Pure lutetium metal was first produced in 1953.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 9, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Xe] 4f14 5d1 6s2
Lu
Lutetium was the last natural rare earth element to be discovered
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
9.84 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1925.15 K | 1652 °C | 3005.6 °F
கொதிநிலை
3675.15 K | 3402 °C | 6155.6 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
22 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
415 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.154 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.000056%
Abundance in Universe
1×10-8%
Ultrapure
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Ultrapure piece of lutetium
CAS எண்
7439-94-3
PubChem CID Number
23929
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
174 pm
பங்கீட்டு ஆரை
187 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.27 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
5.4259 eV
அணுவின் கனவளவு
17.78 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.164 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
3
பயன்கள்
Lutetium oxide is used to make catalysts for cracking hydrocarbons in the petrochemical industry.

Lutetium aluminum garnet has been proposed for use as a lens material in high refractive index immersion lithography.

Lutetium is used as a phosphor in LED light bulbs.
Lutetium is considered to be non toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
175Lu
நிலையற்ற சமதானிகள்
150Lu, 151Lu, 152Lu, 153Lu, 154Lu, 155Lu, 156Lu, 157Lu, 158Lu, 159Lu, 160Lu, 161Lu, 162Lu, 163Lu, 164Lu, 165Lu, 166Lu, 167Lu, 168Lu, 169Lu, 170Lu, 171Lu, 172Lu, 173Lu, 174Lu, 176Lu, 177Lu, 178Lu, 179Lu, 180Lu, 181Lu, 182Lu, 183Lu, 184Lu