இட்டெர்பியம்

70
Yb
நெடுங்குழு
n/a
கிடை வரிசை
6
குழு
f
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
70
70
103
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
70
அணுவின் திணிவு
173.054
திணிவு எண்
173
தனிம வகை
இலந்தனைடுகள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
Ytterbium was named after Ytterby, a town in Sweden
படிக அமைப்பு
முகமைய கனசதுரம்
வரலாறு
Ytterbium was discovered by the Swiss chemist Jean Charles Galissard de Marignac in the year 1878.

In 1907, in Paris, George Urbain separated ytterbia into two constituents.

Ytterbium metal was first made in 1937 by Klemm and Bonner by heating ytterbium chloride and potassium together.

A relatively pure sample of the metal was obtained only in 1953.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 8, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Xe] 4f14 6s2
Yb
Ytterbium is recovered commercially from monazite sand
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
6.965 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1097.15 K | 824 °C | 1515.2 °F
கொதிநிலை
1469.15 K | 1196 °C | 2184.8 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
7.7 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
160 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.155 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.00028%
Abundance in Universe
2×10-7%
Ultrapure
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Ultrapure ytterbium
CAS எண்
7440-64-4
PubChem CID Number
23992
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
176 pm
பங்கீட்டு ஆரை
187 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.1 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
6.2542 eV
அணுவின் கனவளவு
24.79 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.349 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
2, 3
பயன்கள்
Ytterbium fiber laser amplifiers are used in marking and engraving.

Ytterbium compounds are also used as catalysts in the organic chemical industry.

Ytterbium can be used as a dopant to help improve the grain refinement, strength, and other mechanical properties of stainless steel.
Ytterbium is considered to be moderately toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
168Yb, 170Yb, 171Yb, 172Yb, 173Yb, 174Yb, 176Yb
நிலையற்ற சமதானிகள்
148Yb, 149Yb, 150Yb, 151Yb, 152Yb, 153Yb, 154Yb, 155Yb, 156Yb, 157Yb, 158Yb, 159Yb, 160Yb, 161Yb, 162Yb, 163Yb, 164Yb, 165Yb, 166Yb, 167Yb, 169Yb, 175Yb, 177Yb, 178Yb, 179Yb, 180Yb, 181Yb