தூலியம்

69
Tm
நெடுங்குழு
n/a
கிடை வரிசை
6
குழு
f
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
69
69
100
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
69
அணுவின் திணிவு
168.93421
திணிவு எண்
169
தனிம வகை
இலந்தனைடுகள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
Named after Thule, the earliest name for Scandinavia
படிக அமைப்பு
Simple Hexagonal
வரலாறு
Thulium was discovered by Swedish chemist Per Teodor Cleve in 1879 by looking for impurities in the oxides of other rare earth elements.

The first researcher to obtain nearly pure thulium was Charles James, a British expatriate working on a large scale at New Hampshire College in Durham.

High-purity thulium oxide was first offered commercially in the late 1950s.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 31, 8, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Xe] 4f13 6s2
Tm
Thulium ore occurs most commonly in China
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
9.321 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1818.15 K | 1545 °C | 2813 °F
கொதிநிலை
2223.15 K | 1950 °C | 3542 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
16.8 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
250 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.16 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.000045%
Abundance in Universe
1×10-8%
Ultrapure
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Ultrapure crystalline thulium
CAS எண்
7440-30-4
PubChem CID Number
23961
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
176 pm
பங்கீட்டு ஆரை
190 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.25 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
6.1843 eV
அணுவின் கனவளவு
18.1 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.168 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
2, 3
பயன்கள்
Thulium is used to dope yttrium aluminum garnets used in lasers.

It has also been used in high-temperature superconductors similarly to yttrium.

Thulium has use in ferrites, ceramic magnetic materials that are used in microwave equipment.

Thulium is used in euro banknotes for its blue fluorescence under UV light to defeat counterfeiters.
Thulium is considered to be non-toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
169Tm
நிலையற்ற சமதானிகள்
145Tm, 146Tm, 147Tm, 148Tm, 149Tm, 150Tm, 151Tm, 152Tm, 153Tm, 154Tm, 155Tm, 156Tm, 157Tm, 158Tm, 159Tm, 160Tm, 161Tm, 162Tm, 163Tm, 164Tm, 165Tm, 166Tm, 167Tm, 168Tm, 170Tm, 171Tm, 172Tm, 173Tm, 174Tm, 175Tm, 176Tm, 177Tm, 178Tm, 179Tm