எர்பியம்

68
Er
நெடுங்குழு
n/a
கிடை வரிசை
6
குழு
f
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
68
68
99
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
68
அணுவின் திணிவு
167.259
திணிவு எண்
167
தனிம வகை
இலந்தனைடுகள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
Erbium was named after Ytterby, a town in Sweden
படிக அமைப்பு
Simple Hexagonal
வரலாறு
Erbium was discovered in 1843 by Swedish chemist Carl Gustaf Mosander, who detected it as an impurity in yttria.

Using ammonium hydroxide he precipitated fractions of different basicity from yttria.

In these fractions he found that the fraction that contained the pink color was erbium.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 30, 8, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Xe] 4f12 6s2
Er
The highest concentration of erbium in humans is in the bones
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
9.066 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1802.15 K | 1529 °C | 2784.2 °F
கொதிநிலை
3141.15 K | 2868 °C | 5194.4 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
19.9 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
285 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.168 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.0003%
Abundance in Universe
2×10-7%
Ultrapure
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Ultrapure erbium with cut traces
CAS எண்
7440-52-0
PubChem CID Number
23980
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
176 pm
பங்கீட்டு ஆரை
189 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.24 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
6.1077 eV
அணுவின் கனவளவு
18.4 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.143 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
3
பயன்கள்
Erbium is used in photographic filters to absorb infrared light.

Erbium oxide gives a pink color and has been used as a colorant in glasses and porcelain enamel glazes.

It is also used in nuclear technology in neutron-absorbing control rods.

Erbium is used in alloys especially with vanadium to decrease the hardness of metals.
Erbium is considered to be moderately toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
162Er, 164Er, 166Er, 167Er, 168Er, 170Er
நிலையற்ற சமதானிகள்
143Er, 144Er, 145Er, 146Er, 147Er, 148Er, 149Er, 150Er, 151Er, 152Er, 153Er, 154Er, 155Er, 156Er, 157Er, 158Er, 159Er, 160Er, 161Er, 163Er, 165Er, 169Er, 171Er, 172Er, 173Er, 174Er, 175Er, 176Er, 177Er