ஓல்மியம்

67
Ho
நெடுங்குழு
n/a
கிடை வரிசை
6
குழு
f
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
67
67
98
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
67
அணுவின் திணிவு
164.93032
திணிவு எண்
165
தனிம வகை
இலந்தனைடுகள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Latin word Holmia meaning Stockholm
படிக அமைப்பு
Simple Hexagonal
வரலாறு
Holmium was discovered by Swiss chemists Marc Delafontaine and Jacques-Louis Soret in 1878.

They noticed the aberrant spectrographic absorption bands of the then-unknown element.

Later in 1878, Per Teodor Cleve independently discovered the element while he was working on erbia earth.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 29, 8, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Xe] 4f11 6s2
Ho
Holmium has the highest magnetic strength of any naturally occurring element
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
8.795 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1734.15 K | 1461 °C | 2661.8 °F
கொதிநிலை
2993.15 K | 2720 °C | 4928 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
17 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
265 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.165 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.00012%
Abundance in Universe
5×10-8%
Ultrapure
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Ultrapure holmium
CAS எண்
7440-60-0
PubChem CID Number
23988
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
176 pm
பங்கீட்டு ஆரை
192 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.23 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
6.0215 eV
அணுவின் கனவளவு
18.7 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.162 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
3
பயன்கள்
Holmium is used to create the strongest artificially generated magnetic fields, when placed within high-strength magnets as a magnetic pole piece.

It is one of the colorants used for cubic zirconia and glass, providing yellow or red coloring.

Holmium isotopes are good neutron absorbers and are used in nuclear reactor control rods.
Holmium is considered to be of low toxicity
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
165Ho
நிலையற்ற சமதானிகள்
140Ho, 141Ho, 142Ho, 143Ho, 144Ho, 145Ho, 146Ho, 147Ho, 148Ho, 149Ho, 150Ho, 151Ho, 152Ho, 153Ho, 154Ho, 155Ho, 156Ho, 157Ho, 158Ho, 159Ho, 160Ho, 161Ho, 162Ho, 163Ho, 164Ho, 166Ho, 167Ho, 168Ho, 169Ho, 170Ho, 171Ho, 172Ho, 173Ho, 174Ho, 175Ho