டிசிப்ரோசியம்

66
Dy
நெடுங்குழு
n/a
கிடை வரிசை
6
குழு
f
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
66
66
97
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
66
அணுவின் திணிவு
162.5
திணிவு எண்
163
தனிம வகை
இலந்தனைடுகள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Greek word dysprositos, meaning hard to get at
படிக அமைப்பு
Simple Hexagonal
வரலாறு
French chemist Paul Émile Lecoq de Boisbaudran, while working with holmium oxide, separated dysprosium oxide from it in Paris in 1886.

His procedure for isolating the dysprosium involved dissolving dysprosium oxide in acid, then adding ammonia to precipitate the hydroxide.

It was not isolated in pure form until the development of ion exchange techniques in the 1950s.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 28, 8, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Xe] 4f10 6s2
Dy
Naturally occurring dysprosium is composed of 7 isotopes
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
8.55 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1680.15 K | 1407 °C | 2564.6 °F
கொதிநிலை
2840.15 K | 2567 °C | 4652.6 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
11.1 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
280 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.17 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.00062%
Abundance in Universe
2×10-7%
Ultrapure
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Ultrapure dysprosium dendrites
CAS எண்
7429-91-6
PubChem CID Number
23912
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
178 pm
பங்கீட்டு ஆரை
192 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.22 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
5.9389 eV
அணுவின் கனவளவு
19.0 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.107 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
2, 3
பயன்கள்
Dysprosium oxide-nickel cermets are used in neutron-absorbing control rods in nuclear reactors.

Dysprosium is used in data storage applications such as compact discs and hard discs.

It is also used in dosimeters for measuring ionizing radiation.

Dysprosium iodide and dysprosium bromide are used in high intensity metal-halide lamps.
Dysprosium is considered to be moderately toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
156Dy, 158Dy, 160Dy, 161Dy, 162Dy, 163Dy, 164Dy
நிலையற்ற சமதானிகள்
138Dy, 139Dy, 140Dy, 141Dy, 142Dy, 143Dy, 144Dy, 145Dy, 146Dy, 147Dy, 148Dy, 149Dy, 150Dy, 151Dy, 152Dy, 153Dy, 154Dy, 155Dy, 157Dy, 159Dy, 165Dy, 166Dy, 167Dy, 168Dy, 169Dy, 170Dy, 171Dy, 172Dy, 173Dy