டெர்பியம்

65
Tb
நெடுங்குழு
n/a
கிடை வரிசை
6
குழு
f
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
65
65
94
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
65
அணுவின் திணிவு
158.92535
திணிவு எண்
159
தனிம வகை
இலந்தனைடுகள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
Terbium was named after Ytterby, a town in Sweden
படிக அமைப்பு
Simple Hexagonal
வரலாறு
Terbium was discovered in 1843 by Swedish chemist Carl Gustaf Mosander, who detected it as an impurity in yttria.

Using ammonium hydroxide he precipitated fractions of different basicity from yttria.

In these fractions he found that the fraction that was essentially colorless in solution, but gave a brown-tinged oxide was terbium.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 27, 8, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Xe] 4f9 6s2
Tb
Terbium is soft enough to be cut with a knife
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
8.229 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1629.15 K | 1356 °C | 2472.8 °F
கொதிநிலை
3503.15 K | 3230 °C | 5846 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
10.8 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
295 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.182 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.000093%
Abundance in Universe
5×10-8%
Pure
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Pure terbium
CAS எண்
7440-27-9
PubChem CID Number
23958
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
177 pm
பங்கீட்டு ஆரை
194 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.2 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
5.8638 eV
அணுவின் கனவளவு
19.20 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.111 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
1, 3, 4
பயன்கள்
Terbium is used in alloys and in the production of electronic devices.

It is also used as a dopant for materials in solid-state devices and optical fibers.

Terbium oxide is in fluorescent lamps and TV tubes.

The brilliant fluorescence allows terbium to be used as a probe in biochemistry.
Terbium is considered to be moderately toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
159Tb
நிலையற்ற சமதானிகள்
136Tb, 137Tb, 138Tb, 139Tb, 140Tb, 141Tb, 142Tb, 143Tb, 144Tb, 145Tb, 146Tb, 147Tb, 148Tb, 149Tb, 150Tb, 151Tb, 152Tb, 153Tb, 154Tb, 155Tb, 156Tb, 157Tb, 158Tb, 160Tb, 161Tb, 162Tb, 163Tb, 164Tb, 165Tb, 166Tb, 167Tb, 168Tb, 169Tb, 170Tb, 171Tb