கடோலினியம்

64
Gd
நெடுங்குழு
n/a
கிடை வரிசை
6
குழு
f
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
64
64
93
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
64
அணுவின் திணிவு
157.25
திணிவு எண்
157
தனிம வகை
இலந்தனைடுகள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
From gadolinite, a mineral named for Gadolin, a Finnish chemist
படிக அமைப்பு
Simple Hexagonal
வரலாறு
Gadolinium was first detected spectroscopically in 1880 by the Swiss chemist Jean Charles Galissard de Marignac who separated its oxide.

He observed spectroscopic lines due to gadolinium in samples of gadolinite and in the separate mineral cerite.

The metal was isolated by Paul Emile Lecoq de Boisbaudran in 1886.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 25, 9, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Xe] 4f7 5d1 6s2
Gd
Gadolinium has the highest neutron cross-section among any stable nuclides
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
7.895 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1585.15 K | 1312 °C | 2393.6 °F
கொதிநிலை
3546.15 K | 3273 °C | 5923.4 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
10 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
305 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.236 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.00052%
Abundance in Universe
2×10-7%
Ultrapure
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Ultrapure amorphous gadolinium
CAS எண்
7440-54-2
PubChem CID Number
23982
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
180 pm
பங்கீட்டு ஆரை
196 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.2 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
6.1501 eV
அணுவின் கனவளவு
19.9 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.106 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
1, 2, 3
பயன்கள்
Gadolinium is used to make gadolinium yttrium garnets which have microwave applications.

It is also used in intravenous radiocontrast agents in magnetic resonance imaging (MRI).

Gadolinium compounds are used for making green phosphors for color TV tubes, and in manufacturing compact discs.
Gadolinium is considered to be moderately toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
154Gd, 155Gd, 156Gd, 157Gd, 158Gd, 160Gd
நிலையற்ற சமதானிகள்
134Gd, 135Gd, 136Gd, 137Gd, 138Gd, 139Gd, 140Gd, 141Gd, 142Gd, 143Gd, 144Gd, 145Gd, 146Gd, 147Gd, 148Gd, 149Gd, 150Gd, 151Gd, 152Gd, 153Gd, 159Gd, 161Gd, 162Gd, 163Gd, 164Gd, 165Gd, 166Gd, 167Gd, 168Gd, 169Gd