யூரோப்பியம்

63
Eu
நெடுங்குழு
n/a
கிடை வரிசை
6
குழு
f
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
63
63
89
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
63
அணுவின் திணிவு
151.964
திணிவு எண்
152
தனிம வகை
இலந்தனைடுகள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
Europium was named after Europe
படிக அமைப்பு
பொருள்மைய கனசதுரம்
வரலாறு
Europium was first found by Paul Émile Lecoq de Boisbaudran in 1890.

In 1896, French chemist Eugène-Antole Demarçay identified spectroscopic lines in ‘samarium' caused by europium.

He successfully isolated europium in 1901 using repeated crystallizations of samarium magnesium nitrate.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 25, 8, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Xe] 4f7 6s2
Eu
Europium is the most reactive rare earth element
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
5.243 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1099.15 K | 826 °C | 1518.8 °F
கொதிநிலை
1802.15 K | 1529 °C | 2784.2 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
9.2 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
175 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.182 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.00018%
Abundance in Universe
5×10-8%
Weakly
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Weakly oxidized europium, hence slightly yellowish
CAS எண்
7440-53-1
PubChem CID Number
23981
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
180 pm
பங்கீட்டு ஆரை
198 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.2 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
5.6704 eV
அணுவின் கனவளவு
20.8 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.139 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
2, 3
பயன்கள்
Europium is used in the manufacture of fluorescent glass.

It is also used in the anti-counterfeiting phosphors in Euro banknotes.

Europium-doped plastic has been used as a laser material.

Europium isotopes are good neutron absorbers and are used in nuclear reactor control rods.
Europium is considered to be mildly toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
151Eu, 153Eu
நிலையற்ற சமதானிகள்
130Eu, 131Eu, 132Eu, 133Eu, 134Eu, 135Eu, 136Eu, 137Eu, 138Eu, 139Eu, 140Eu, 141Eu, 142Eu, 143Eu, 144Eu, 145Eu, 146Eu, 147Eu, 148Eu, 149Eu, 150Eu, 152Eu, 154Eu, 155Eu, 156Eu, 157Eu, 158Eu, 159Eu, 160Eu, 161Eu, 162Eu, 163Eu, 164Eu, 165Eu, 166Eu, 167Eu