சமேரியம்

62
Sm
நெடுங்குழு
n/a
கிடை வரிசை
6
குழு
f
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
62
62
88
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
62
அணுவின் திணிவு
150.36
திணிவு எண்
150
தனிம வகை
இலந்தனைடுகள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
From samarskite, a mineral named after Russian mine official, Col. Samarski
படிக அமைப்பு
Simple Trigonal
வரலாறு
In 1853, Jean Charles Galissard de Marignac discovered samarium when he found lines in mineral spectra.

Paul Émile Lecoq de Boisbaudran isolated a samarium salt in Paris in 1879 from the mineral samarskite and identified a new element in it via sharp optical absorption lines.

The pure element was produced only in 1901 by Eugène-Anatole Demarçay.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 24, 8, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Xe] 4f6 6s2
Sm
Samarium metal can be produced by reducing the oxide with lanthanum
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
7.52 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1345.15 K | 1072 °C | 1961.6 °F
கொதிநிலை
2067.15 K | 1794 °C | 3261.2 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
8.6 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
175 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.197 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.0006%
Abundance in Universe
5×10-7%
Ultrapure
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Ultrapure sublimated samarium
CAS எண்
7440-19-9
PubChem CID Number
23951
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
180 pm
பங்கீட்டு ஆரை
198 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.17 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
5.6437 eV
அணுவின் கனவளவு
20.0 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.133 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
2, 3
பயன்கள்
Samarium's main use is in samarium-cobalt alloy magnets for headphones, small motors and pickups for some electric guitars.

Radioactive samarium-153 is used to kill cancer cells in the treatment of lung cancer, prostate cancer, breast cancer and osteosarcoma.

Samarium and its compounds are also used as catalyst and chemical reagent.
Samarium is considered to be moderately toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
144Sm, 149Sm, 150Sm, 152Sm, 154Sm
நிலையற்ற சமதானிகள்
128Sm, 129Sm, 130Sm, 131Sm, 132Sm, 133Sm, 134Sm, 135Sm, 136Sm, 137Sm, 138Sm, 139Sm, 140Sm, 141Sm, 142Sm, 143Sm, 145Sm, 146Sm, 147Sm, 148Sm, 151Sm, 153Sm, 155Sm, 156Sm, 157Sm, 158Sm, 159Sm, 160Sm, 161Sm, 162Sm, 163Sm, 164Sm, 165Sm