புரோமித்தியம்

61
Pm
நெடுங்குழு
n/a
கிடை வரிசை
6
குழு
f
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
61
61
84
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
61
அணுவின் திணிவு
[145]
திணிவு எண்
145
தனிம வகை
இலந்தனைடுகள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
ஆம்
Named after the Greek Prometheus, who, according to mythology, stole fire from heaven
படிக அமைப்பு
n/a
வரலாறு
The existence of an element between neodymium and samarium was first predicted by Czech chemist Bohuslav Brauner in 1902.

Promethium was first produced and characterized at Oak Ridge National Laboratory in 1945 by Jacob A. Marinsky, Lawrence E. Glendenin and Charles D. Coryell.

It was produced by the separation and analysis of the fission products of uranium fuel irradiated in a graphite reactor.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 23, 8, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Xe] 4f5 6s2
Pm
Promethium is the only lanthanide that has no stable isotopes
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
7.26 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1315.15 K | 1042 °C | 1907.6 °F
கொதிநிலை
3273.15 K | 3000 °C | 5432 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
7.7 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
290 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
Pitchblende,
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Geomartin)
Pitchblende, a uranium ore and the host for most of Earth's promethium
CAS எண்
7440-12-2
PubChem CID Number
n/a
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
183 pm
பங்கீட்டு ஆரை
199 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
-
அயனாக்கல் சக்தி
5.582 eV
அணுவின் கனவளவு
22.39 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.179 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
3
பயன்கள்
Promethium is also used in atomic batteries for spacecraft and guided missiles.

Promethium is also used to measure the thickness of materials by evaluating the amount of radiation from a promethium source that passes through the sample.

It has possible future uses in portable X-ray sources, and as auxiliary heat or power sources for space probes and satellites.
Promethium is harmful due to its radioactivity
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
-
நிலையற்ற சமதானிகள்
126Pm, 127Pm, 128Pm, 129Pm, 130Pm, 131Pm, 132Pm, 133Pm, 134Pm, 135Pm, 136Pm, 137Pm, 138Pm, 139Pm, 140Pm, 141Pm, 142Pm, 143Pm, 144Pm, 145Pm, 146Pm, 147Pm, 148Pm, 149Pm, 150Pm, 151Pm, 152Pm, 153Pm, 154Pm, 155Pm, 156Pm, 157Pm, 158Pm, 159Pm, 160Pm, 161Pm, 162Pm, 163Pm