நியோடைமியம்

60
Nd
நெடுங்குழு
n/a
கிடை வரிசை
6
குழு
f
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
60
60
84
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
60
அணுவின் திணிவு
144.242
திணிவு எண்
144
தனிம வகை
இலந்தனைடுகள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Greek word neos meaning new, and didymos, twin
படிக அமைப்பு
Simple Hexagonal
வரலாறு
Neodymium was first identified in 1885, in Vienna, by the Austrian chemist Carl Auer von Welsbach.

It was discovered in didymium, a substance incorrectly said by Carl Gustav Mosander to be a new element in 1841.

Pure neodymium metal was isolated in 1925.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 22, 8, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Xe] 4f4 6s2
Nd
Most of the world's neodymium is mined in China
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
7.007 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1297.15 K | 1024 °C | 1875.2 °F
கொதிநிலை
3347.15 K | 3074 °C | 5565.2 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
7.1 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
285 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.19 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.0033%
Abundance in Universe
1×10-6%
Ultrapure
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Ultrapure neodymium under argon
CAS எண்
7440-00-8
PubChem CID Number
23934
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
181 pm
பங்கீட்டு ஆரை
201 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.14 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
5.525 eV
அணுவின் கனவளவு
20.6 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.165 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
2, 3
பயன்கள்
Neodymium is used to make specialized goggles for glass blowers.

Neodymium magnets appear in products such as microphones, professional loudspeakers, in-ear headphones, guitar and bass guitar pick-ups and computer hard disks.

Glass containing neodymium can be used as a laser material to produce coherent light.
Neodymium is considered to be moderately toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
142Nd, 143Nd, 145Nd, 146Nd, 148Nd
நிலையற்ற சமதானிகள்
124Nd, 125Nd, 126Nd, 127Nd, 128Nd, 129Nd, 130Nd, 131Nd, 132Nd, 133Nd, 134Nd, 135Nd, 136Nd, 137Nd, 138Nd, 139Nd, 140Nd, 141Nd, 144Nd, 147Nd, 149Nd, 150Nd, 151Nd, 152Nd, 153Nd, 154Nd, 155Nd, 156Nd, 157Nd, 158Nd, 159Nd, 160Nd, 161Nd