பிரசியோடைமியம்

59
Pr
நெடுங்குழு
n/a
கிடை வரிசை
6
குழு
f
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
59
59
82
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
59
அணுவின் திணிவு
140.90765
திணிவு எண்
141
தனிம வகை
இலந்தனைடுகள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Greek word prasios, green, and didymos, twin
படிக அமைப்பு
Simple Hexagonal
வரலாறு
Praseodymium was first identified in 1885, in Vienna, by the Austrian chemist Carl Auer von Welsbach.

It was discovered in didymium, a substance incorrectly said by Carl Gustav Mosander to be a new element in 1841.

Pure metallic praseodymium was first produced in 1931.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 21, 8, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Xe] 4f3 6s2
Pr
Praseodymium is usually stored under a light mineral oil or sealed in glass
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
6.773 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1208.15 K | 935 °C | 1715 °F
கொதிநிலை
3793.15 K | 3520 °C | 6368 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
6.9 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
330 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.193 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.00086%
Abundance in Universe
2×10-7%
Ultrapure
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Ultrapure praseodymium pieces under argon
CAS எண்
7440-10-0
PubChem CID Number
23942
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
182 pm
பங்கீட்டு ஆரை
203 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.13 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
5.473 eV
அணுவின் கனவளவு
20.8 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.125 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
2, 3, 4
பயன்கள்
Praseodymium is used as an alloying agent with magnesium to create high-strength metals that are used in aircraft engines.

Misch metal, used in making cigarette lighters, contains about 5% praseodymium metal.

Praseodymium is used to make specialized yellow glass goggles for glass blowers and welders.
Praseodymium is considered to be moderately toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
141Pr
நிலையற்ற சமதானிகள்
121Pr, 122Pr, 123Pr, 124Pr, 125Pr, 126Pr, 127Pr, 128Pr, 129Pr, 130Pr, 131Pr, 132Pr, 133Pr, 134Pr, 135Pr, 136Pr, 137Pr, 138Pr, 139Pr, 140Pr, 142Pr, 143Pr, 144Pr, 145Pr, 146Pr, 147Pr, 148Pr, 149Pr, 150Pr, 151Pr, 152Pr, 153Pr, 154Pr, 155Pr, 156Pr, 157Pr, 158Pr, 159Pr