சீரியம்

58
Ce
நெடுங்குழு
n/a
கிடை வரிசை
6
குழு
f
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
58
58
82
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
58
அணுவின் திணிவு
140.116
திணிவு எண்
140
தனிம வகை
இலந்தனைடுகள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
Cerium was named for the asteroid Ceres
படிக அமைப்பு
Simple Hexagonal
வரலாறு
Jöns Jakob Berzelius and Wilhelm Hisinger discovered the element in ceria in 1803 in Sweden.

Klaproth discovered it simultaneously and independently in some tantalum samples in Germany.

Carl Gustaf Mosander, who worked closely with Berzelius, prepared metallic cerium in 1825.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 19, 9, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Xe] 4f1 5d1 6s2
Ce
Seawater contains 1.5 parts per trillion of cerium
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
6.77 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1068.15 K | 795 °C | 1463 °F
கொதிநிலை
3716.15 K | 3443 °C | 6229.4 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
5.5 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
350 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.192 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.006%
Abundance in Universe
1×10-6%
Ultrapure
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Ultrapure cerium under argon
CAS எண்
7440-45-1
PubChem CID Number
23974
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
182 pm
பங்கீட்டு ஆரை
204 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.12 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
5.5387 eV
அணுவின் கனவளவு
20.67 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.114 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
2, 3, 4
பயன்கள்
Cerium is used in carbon-arc lighting, especially in the motion picture industry.

Cerium oxide is an important component of glass polishing powders and phosphors used in screens and fluorescent lamps.

Cerium compounds are also used in the manufacture of glass, both as a component and as a decolorizer.
Cerium is considered to be moderately toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
136Ce, 138Ce, 140Ce, 142Ce
நிலையற்ற சமதானிகள்
119Ce, 120Ce, 121Ce, 122Ce, 123Ce, 124Ce, 125Ce, 126Ce, 127Ce, 128Ce, 129Ce, 130Ce, 131Ce, 132Ce, 133Ce, 134Ce, 135Ce, 137Ce, 139Ce, 141Ce, 143Ce, 144Ce, 145Ce, 146Ce, 147Ce, 148Ce, 149Ce, 150Ce, 151Ce, 152Ce, 153Ce, 154Ce, 155Ce, 156Ce, 157Ce