லாந்த்தனம்

57
La
நெடுங்குழு
n/a
கிடை வரிசை
6
குழு
f
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
57
57
82
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
57
அணுவின் திணிவு
138.90547
திணிவு எண்
139
தனிம வகை
இலந்தனைடுகள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Greek word lanthanein, to lie hidden
படிக அமைப்பு
Simple Hexagonal
வரலாறு
Lanthanum was discovered in 1839 by Swedish chemist Carl Gustav Mosander.

He partially decomposed a sample of cerium nitrate by heating and treating the resulting salt with dilute nitric acid.

From the resulting solution, he obtained a pale brick colored oxide of the new rare earth.

Lanthanum was isolated in relatively pure form in 1923.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 18, 9, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Xe] 5d1 6s2
La
Lanthanum is the most reactive of the rare earth metals
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
6.145 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1193.15 K | 920 °C | 1688 °F
கொதிநிலை
3737.15 K | 3464 °C | 6267.2 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
6.2 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
400 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.195 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.0034%
Abundance in Universe
2×10-7%
Pure
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Pure lanthanum
CAS எண்
7439-91-0
PubChem CID Number
23926
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
187 pm
பங்கீட்டு ஆரை
207 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.1 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
5.5769 eV
அணுவின் கனவளவு
22.5 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.135 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
2, 3
பயன்கள்
Lanthanum is used in large quantities in batteries for hybrid automobiles.

It is also used to make night vision goggles.

Small amounts of lanthanum, as an additive, can be used to produce nodular cast iron.

Lanthanum carbonate is used to reduce blood levels of phosphate in patients with kidney disease.
Lanthanum and its compounds are considered to be moderately toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
139La
நிலையற்ற சமதானிகள்
117La, 118La, 119La, 120La, 121La, 122La, 123La, 124La, 125La, 126La, 127La, 128La, 129La, 130La, 131La, 132La, 133La, 134La, 135La, 136La, 137La, 138La, 140La, 141La, 142La, 143La, 144La, 145La, 146La, 147La, 148La, 149La, 150La, 151La, 152La, 153La, 154La, 155La