பேரியம்

56
Ba
நெடுங்குழு
2
கிடை வரிசை
6
குழு
s
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
56
56
81
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
56
அணுவின் திணிவு
137.327
திணிவு எண்
137
தனிம வகை
காரக்கனிம மாழைகள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Greek word barys, heavy
படிக அமைப்பு
பொருள்மைய கனசதுரம்
வரலாறு
Barium was identified as a new element in 1774 by Carl Wilhelm Scheele.

Barium was first isolated by electrolysis of molten barium salts in 1808, by Sir Humphry Davy in England.

Robert Bunsen and Augustus Matthiessen obtained pure barium by electrolysis of a molten mixture of barium chloride and ammonium chloride.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 18, 8, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Xe] 6s2
Ba
At low doses, barium acts as a muscle stimulant
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
3.594 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1000.15 K | 727 °C | 1340.6 °F
கொதிநிலை
2170.15 K | 1897 °C | 3446.6 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
8 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
140 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.204 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.034%
Abundance in Universe
1×10-6%
Barium
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Barium with a grey oxide layer under argon
CAS எண்
7440-39-3
PubChem CID Number
5355457
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
222 pm
பங்கீட்டு ஆரை
215 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
0.89 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
5.2117 eV
அணுவின் கனவளவு
39.24 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.184 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
2
பயன்கள்
Barium is used as a flashed getter in vacuum tubes to remove the last traces of gases.

It is often used in barium-nickel alloys for spark plug wire.

Barium sulfate is important to the petroleum industry as a drilling fluid in oil and gas wells.

Barium is also used in medicine to detect abnormalities in the digestive system.
Water-soluble barium compounds are poisonous
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
130Ba, 132Ba, 134Ba, 135Ba, 136Ba, 137Ba, 138Ba
நிலையற்ற சமதானிகள்
114Ba, 115Ba, 116Ba, 117Ba, 118Ba, 119Ba, 120Ba, 121Ba, 122Ba, 123Ba, 124Ba, 125Ba, 126Ba, 127Ba, 128Ba, 129Ba, 131Ba, 133Ba, 139Ba, 140Ba, 141Ba, 142Ba, 143Ba, 144Ba, 145Ba, 146Ba, 147Ba, 148Ba, 149Ba, 150Ba, 151Ba, 152Ba, 153Ba