சீசியம்

55
Cs
நெடுங்குழு
1
கிடை வரிசை
6
குழு
s
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
55
55
78
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
55
அணுவின் திணிவு
132.9054519
திணிவு எண்
133
தனிம வகை
கார உலோகங்கள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
ஆம்
From the Latin word caesius, sky blue
படிக அமைப்பு
பொருள்மைய கனசதுரம்
வரலாறு
Robert Bunsen and Gustav Kirchhoff were the first to suggest finding cesium in 1860 by spectrum analysis.

They discovered cesium by its two blue emission lines in a sample of Dürkheim mineral water.

The pure metal was eventually isolated by the German chemist Carl Setterberg while working on his doctorate with Kekulé and Bunsen.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 18, 8, 1
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Xe] 6s1
Cs
Cesium was the first element discovered using a spectroscope
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
1.873 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
301.59 K | 28.44 °C | 83.19 °F
கொதிநிலை
944.15 K | 671 °C | 1239.8 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
2.09 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
65 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.242 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.00019%
Abundance in Universe
8×10-8%
Cesium
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Dnn87)
Cesium metal sample from the Dennis s.k collection
CAS எண்
7440-46-2
PubChem CID Number
5354618
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
265 pm
பங்கீட்டு ஆரை
244 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
0.79 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
3.8939 eV
அணுவின் கனவளவு
71.07 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.359 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-1, 1
பயன்கள்
The radioactive isotope cesium-137 has a half-life of about 30 years and is used in medical applications, industrial gauges, and hydrology.

Cesium is also used in photoelectric cells and as a catalyst in the hydrogenation of organic compounds.

Cesium vapor thermionic generators are low-power devices that convert heat energy to electrical energy.
Cesium compounds are considered to be mildly toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
133Cs
நிலையற்ற சமதானிகள்
112Cs, 113Cs, 114Cs, 115Cs, 116Cs, 117Cs, 118Cs, 119Cs, 120Cs, 121Cs, 122Cs, 123Cs, 124Cs, 125Cs, 126Cs, 127Cs, 128Cs, 129Cs, 130Cs, 131Cs, 132Cs, 134Cs, 135Cs, 136Cs, 137Cs, 138Cs, 139Cs, 140Cs, 141Cs, 142Cs, 143Cs, 144Cs, 145Cs, 146Cs, 147Cs, 148Cs, 149Cs, 150Cs, 151Cs