செனான்

54
Xe
நெடுங்குழு
18
கிடை வரிசை
5
குழு
p
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
54
54
77
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
54
அணுவின் திணிவு
131.293
திணிவு எண்
131
தனிம வகை
அருமன் வாயுக்கள்
நிறம்
நிறமற்ற
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Greek word xenon, stranger
படிக அமைப்பு
முகமைய கனசதுரம்
வரலாறு
Xenon was discovered in England by the Scottish chemist William Ramsay and English chemist Morris Travers in 1898.

They found xenon in the residue left over from evaporating components of liquid air.

Spectroscopic analysis showed the previously unseen beautiful blue lines that indicated the presence of a new element.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 18, 8
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Kr] 4d10 5s2 5p6
Xe
If inhaled, xenon can cause a person's voice to deepen
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
வாயு
அடர்த்தி
0.005887 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
161.45 K | -111.7 °C | -169.06 °F
கொதிநிலை
165.03 K | -108.12 °C | -162.62 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
2.3 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
12.64 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.158 J/g·K
Abundance in Earth's crust
2×10-9%
Abundance in Universe
1×10-6%
Vial
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure xenon
CAS எண்
7440-63-3
PubChem CID Number
23991
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
108 pm
பங்கீட்டு ஆரை
140 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.6 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
12.1298 eV
அணுவின் கனவளவு
37.3 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.0000569 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
2, 4, 6, 8
பயன்கள்
Xenon is used in flash lamps and arc lamps, and in photographic flashes.

Xenon is used in medicine as a general anesthetic and in medical imaging.

In nuclear energy applications, xenon is used in bubble chambers, probes, and in other areas where a high molecular weight and inert nature is desirable.
Xenon is not toxic, but its compounds are highly toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
124Xe, 126Xe, 128Xe, 129Xe, 130Xe, 131Xe, 132Xe, 134Xe, 136Xe
நிலையற்ற சமதானிகள்
110Xe, 111Xe, 112Xe, 113Xe, 114Xe, 115Xe, 116Xe, 117Xe, 118Xe, 119Xe, 120Xe, 121Xe, 122Xe, 123Xe, 125Xe, 127Xe, 133Xe, 135Xe, 137Xe, 138Xe, 139Xe, 140Xe, 141Xe, 142Xe, 143Xe, 144Xe, 145Xe, 146Xe, 147Xe