அயோடின்

53
I
நெடுங்குழு
17
கிடை வரிசை
5
குழு
p
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
53
53
74
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
53
அணுவின் திணிவு
126.90447
திணிவு எண்
127
தனிம வகை
ஆலசன்கள்
நிறம்
கருஞ்சாம்பல்
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Greek word iodes, violet
படிக அமைப்பு
Base Centered Orthorhombic
வரலாறு
Iodine was discovered by French chemist Bernard Courtois in 1811.

He treated the liquor obtained from the extraction of kelp, with sulfuric acid to produce a vapour with a violet color.

In 1812, Joseph Louis Gay-Lussac demonstrated that iodine was an element and its chemical relationship to chlorine.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 18, 7
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Kr] 4d10 5s2 5p5
I
Kelp was the main source of natural iodine in the 18th and 19th centuries
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
4.93 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
386.85 K | 113.7 °C | 236.66 °F
கொதிநிலை
457.4 K | 184.25 °C | 363.65 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
7.76 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
20.9 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.214 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.000049%
Abundance in Universe
1×10-7%
Pure
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Pure crystalline iodine
CAS எண்
7553-56-2
PubChem CID Number
807
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
140 pm
பங்கீட்டு ஆரை
139 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.66 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
10.4513 eV
அணுவின் கனவளவு
25.74 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.00449 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-1, 1, 3, 5, 7
பயன்கள்
Iodine compounds are important in organic chemistry and very useful in medicine.

A solution containing potassium iodide and iodine in alcohol is used to disinfect external wounds.

Silver iodide is a major ingredient to traditional photographic film.

Iodine is added to table salt to prevent thyroid disease.
Elemental iodine is toxic if taken orally
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
127I
நிலையற்ற சமதானிகள்
108I, 109I, 110I, 111I, 112I, 113I, 114I, 115I, 116I, 117I, 118I, 119I, 120I, 121I, 122I, 123I, 124I, 125I, 126I, 128I, 129I, 130I, 131I, 132I, 133I, 134I, 135I, 136I, 137I, 138I, 139I, 140I, 141I, 142I, 143I, 144I