டெலூரியம்

52
Te
நெடுங்குழு
16
கிடை வரிசை
5
குழு
p
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
52
52
76
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
52
அணுவின் திணிவு
127.6
திணிவு எண்
128
தனிம வகை
உலோகப் போலிகள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Latin word tellus, earth
படிக அமைப்பு
Simple Trigonal
வரலாறு
Tellurium was discovered in Transylvania in 1782 by Franz-Joseph Müller von Reichenstein in a mineral containing tellurium and gold.

In 1789, another Hungarian scientist, Pál Kitaibel, also discovered the element independently in an ore from Deutsch-Pilsen which had been regarded as argentiferous molybdenite.

In 1798, it was named by Martin Heinrich Klaproth who earlier isolated it from the mineral calaverite.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 18, 6
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Kr] 4d10 5s2 5p4
Te
In air, tellurium burns with a greenish-blue flames, forming the dioxide
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
6.232 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
722.66 K | 449.51 °C | 841.12 °F
கொதிநிலை
1261.15 K | 988 °C | 1810.4 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
17.5 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
48 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.202 J/g·K
Abundance in Earth's crust
9.9×10-8%
Abundance in Universe
9×10-7%
Metallic
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Metallic tellurium
CAS எண்
13494-80-9
PubChem CID Number
6327182
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
140 pm
பங்கீட்டு ஆரை
138 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.1 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
9.0096 eV
அணுவின் கனவளவு
20.5 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.0235 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-2, 2, 4, 5, 6
பயன்கள்
The primary use of tellurium is in alloys, foremost in steel and copper to improve machinability.

Tellurium is used as a basic ingredient in blasting caps, and is added to cast iron for chill control.

It is used in vulcanizing rubber and in catalysts for petroleum cracking.

Tellurium is used as a coloring agent in ceramics.
Tellurium and tellurium compounds are considered to be mildly toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
120Te, 122Te, 124Te, 125Te, 126Te
நிலையற்ற சமதானிகள்
105Te, 106Te, 107Te, 108Te, 109Te, 110Te, 111Te, 112Te, 113Te, 114Te, 115Te, 116Te, 117Te, 118Te, 119Te, 121Te, 123Te, 127Te, 128Te, 129Te, 130Te, 131Te, 132Te, 133Te, 134Te, 135Te, 136Te, 137Te, 138Te, 139Te, 140Te, 141Te, 142Te