ஆண்ட்டிமனி

51
Sb
நெடுங்குழு
15
கிடை வரிசை
5
குழு
p
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
51
51
71
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
51
அணுவின் திணிவு
121.76
திணிவு எண்
122
தனிம வகை
உலோகப் போலிகள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Greek word anti plus monos - a metal not found alone
படிக அமைப்பு
Simple Trigonal
வரலாறு
One of antimony's minerals, stibnite was recognized in predynastic Egypt as an eye cosmetic as early as about 3100 BC.

The first European description of a procedure for isolating antimony is in the book De la pirotechnia of 1540 by Vannoccio Biringuccio.

The first natural occurrence of pure antimony in the Earth's crust was described by the Swedish scientist and local mine district engineer Anton von Swab in 1783.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 18, 5
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Kr] 4d10 5s2 5p3
Sb
Antimony is a poor conductor of heat and electricity
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
6.685 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
903.78 K | 630.63 °C | 1167.13 °F
கொதிநிலை
1860.15 K | 1587 °C | 2888.6 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
19.7 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
68 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.207 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.00002%
Abundance in Universe
4×10-8%
Ultrapure
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Ultrapure metallic antimony piece
CAS எண்
7440-36-0
PubChem CID Number
5354495
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
140 pm
பங்கீட்டு ஆரை
139 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.05 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
8.6084 eV
அணுவின் கனவளவு
18.22 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.243 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-3, 3, 5
பயன்கள்
The largest applications for metallic antimony are as alloying material for lead and tin and for lead antimony plates in lead-acid batteries.

Alloying lead and tin with antimony improves the properties of the alloys which are used in solders, bullets and plain bearings.

Antimony trioxide is used as a flame retardant in adhesives, plastics, rubber and textiles.
Antimony and many of its compounds are toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
121Sb, 123Sb
நிலையற்ற சமதானிகள்
103Sb, 104Sb, 105Sb, 106Sb, 107Sb, 108Sb, 109Sb, 110Sb, 111Sb, 112Sb, 113Sb, 114Sb, 115Sb, 116Sb, 117Sb, 118Sb, 119Sb, 120Sb, 122Sb, 124Sb, 125Sb, 126Sb, 127Sb, 128Sb, 129Sb, 130Sb, 131Sb, 132Sb, 133Sb, 134Sb, 135Sb, 136Sb, 137Sb, 138Sb, 139Sb