வெள்ளீயம்

50
Sn
நெடுங்குழு
14
கிடை வரிசை
5
குழு
p
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
50
50
69
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
50
அணுவின் திணிவு
118.71
திணிவு எண்
119
தனிம வகை
குறை மாழைகள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
The Latin word for tin is stannum
படிக அமைப்பு
Centered Tetragonal
வரலாறு
Tin was first smelted in combination with copper around 3500 BC to produce bronze.

The oldest artifacts date from around 2000 BC.

Cassiterite, the tin oxide form of tin, was most likely the original source of tin in ancient times.

British scientist Robert Boyle published a description of his experiments on the oxidation of tin in 1673.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 18, 4
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Kr] 4d10 5s2 5p2
Sn
When a bar of tin is bent, a crackling sound known as the tin cry can be heard
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
7.287 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
505.08 K | 231.93 °C | 449.47 °F
கொதிநிலை
2875.15 K | 2602 °C | 4715.6 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
7 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
290 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.228 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.00022%
Abundance in Universe
4×10-7%
Droplet
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Droplet of solidified molten tin
CAS எண்
7440-31-5
PubChem CID Number
5352426
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
140 pm
பங்கீட்டு ஆரை
139 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.96 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
7.3439 eV
அணுவின் கனவளவு
16.3 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.666 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-4, 2, 4
பயன்கள்
Tin is used as a coating on the surface of other metals to prevent corrosion.

It has long been used as a solder in the form of an alloy with lead.

Tin salts sprayed onto glass are used to produce electrically conductive coatings.

Tin chloride is used as a mordant in dyeing textiles and for increasing the weight of silk.
Tin is considered to be non-toxic but most tin salts are toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
112Sn, 114Sn, 115Sn, 116Sn, 117Sn, 118Sn, 119Sn, 120Sn, 122Sn, 124Sn
நிலையற்ற சமதானிகள்
99Sn, 100Sn, 101Sn, 102Sn, 103Sn, 104Sn, 105Sn, 106Sn, 107Sn, 108Sn, 109Sn, 110Sn, 111Sn, 113Sn, 121Sn, 123Sn, 125Sn, 126Sn, 127Sn, 128Sn, 129Sn, 130Sn, 131Sn, 132Sn, 133Sn, 134Sn, 135Sn, 136Sn, 137Sn