இண்டியம்

49
In
நெடுங்குழு
13
கிடை வரிசை
5
குழு
p
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
49
49
66
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
49
அணுவின் திணிவு
114.818
திணிவு எண்
115
தனிம வகை
குறை மாழைகள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the brilliant indigo line in its spectrum
படிக அமைப்பு
Centered Tetragonal
வரலாறு
Ferdinand Reich and Hieronymous Theodor Richter first identified indium in sphalerite by its bright indigo-blue spectroscopic emission line.

As no element was known with a bright blue emission they concluded that a new element was present in the minerals.

Richter went on to isolate the metal in 1864.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 18, 3
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Kr] 4d10 5s2 5p1
In
When it is bent, indium emits a high-pitched 'cry'
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
7.31 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
429.75 K | 156.6 °C | 313.88 °F
கொதிநிலை
2345.15 K | 2072 °C | 3761.6 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
3.26 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
230 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.233 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.000016%
Abundance in Universe
3×10-8%
Ingot
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Ingot of 40 grams of indium
CAS எண்
7440-74-6
PubChem CID Number
5359967
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
167 pm
பங்கீட்டு ஆரை
142 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.78 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
5.7864 eV
அணுவின் கனவளவு
15.7 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.816 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
1, 2, 3
பயன்கள்
Indium's current primary application is to form transparent electrodes from indium tin oxide in liquid crystal displays and touchscreens.

It is widely used in thin-films to form lubricated layers.

It is also used for making particularly low melting point alloys, and is a component in some lead-free solders.
Indium is considered to be of low toxicity
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
113In
நிலையற்ற சமதானிகள்
97In, 98In, 99In, 100In, 101In, 102In, 103In, 104In, 105In, 106In, 107In, 108In, 109In, 110In, 111In, 112In, 114In, 115In, 116In, 117In, 118In, 119In, 120In, 121In, 122In, 123In, 124In, 125In, 126In, 127In, 128In, 129In, 130In, 131In, 132In, 133In, 134In, 135In