காட்மியம்

48
Cd
நெடுங்குழு
12
கிடை வரிசை
5
குழு
d
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
48
48
64
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
48
அணுவின் திணிவு
112.411
திணிவு எண்
112
தனிம வகை
தாண்டல் உலோகங்கள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Latin word cadmia, Greek kadmeia - the ancient name for calamine, zinc carbonate
படிக அமைப்பு
Simple Hexagonal
வரலாறு
Cadmium was discovered by German chemist Friedrich Stromeyer in 1817 as an impurity in zinc carbonate.

Stromeyer noted that some impure samples of calamine (zinc carbonate) changed color when heated but pure calamine did not.

Cadmium was independently discovered by German chemist Karl Hermann in 1818.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 18, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Kr] 4d10 5s2
Cd
Cadmium is a soft metal which is easily cut with a knife
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
8.69 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
594.22 K | 321.07 °C | 609.93 °F
கொதிநிலை
1040.15 K | 767 °C | 1412.6 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
6.3 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
100 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.232 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.000015%
Abundance in Universe
2×10-7%
A
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
A crystal cadmium bar made by the flux process
CAS எண்
7440-43-9
PubChem CID Number
23973
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
151 pm
பங்கீட்டு ஆரை
144 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.69 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
8.9938 eV
அணுவின் கனவளவு
13.1 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.968 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
1, 2
பயன்கள்
Cadmium is a key component in battery production.

It is also is used in electroplating.

Cadmium oxide is used in black and white television phosphors and in the blue and green phosphors for color television picture tubes.

Cadmium is used as a barrier to control neutrons in nuclear fission.
Cadmium and its compounds are highly toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
106Cd, 108Cd, 110Cd, 111Cd, 112Cd, 114Cd
நிலையற்ற சமதானிகள்
95Cd, 96Cd, 97Cd, 98Cd, 99Cd, 100Cd, 101Cd, 102Cd, 103Cd, 104Cd, 105Cd, 107Cd, 109Cd, 113Cd, 115Cd, 116Cd, 117Cd, 118Cd, 119Cd, 120Cd, 121Cd, 122Cd, 123Cd, 124Cd, 125Cd, 126Cd, 127Cd, 128Cd, 129Cd, 130Cd, 131Cd, 132Cd