வெள்ளி

47
Ag
நெடுங்குழு
11
கிடை வரிசை
5
குழு
d
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
47
47
61
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
47
அணுவின் திணிவு
107.8682
திணிவு எண்
108
தனிம வகை
தாண்டல் உலோகங்கள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
The Latin word for silver is argentum
படிக அமைப்பு
முகமைய கனசதுரம்
வரலாறு
Silver has been used for thousands of years for ornaments and utensils, for trade, and as the basis for many monetary systems.

Its value as a precious metal was long considered second only to gold.

Slag dumps in Asia Minor and on islands in the Aegean Sea indicate that man learned to separate silver from lead as early as 3000 BC.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 18, 1
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Kr] 4d10 5s1
Ag
In ancient Egypt and Medieval Europe, silver was often more valuable than gold
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
10.49 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1234.93 K | 961.78 °C | 1763.2 °F
கொதிநிலை
2435.15 K | 2162 °C | 3923.6 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
11.3 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
255 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.235 J/g·K
Abundance in Earth's crust
7.9×10-6%
Abundance in Universe
6×10-8%
A
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
A pure silver crystal, synthetic electrolytic made with visible dendritic structures
CAS எண்
7440-22-4
PubChem CID Number
23954
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
144 pm
பங்கீட்டு ஆரை
145 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.93 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
7.5762 eV
அணுவின் கனவளவு
10.3 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
4.29 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
1, 2, 3
பயன்கள்
Silver has long been valued as a precious metal, and is used as an investment, to make ornaments, jewelry, high-value tableware, utensils, and currency coins.

It is also used in electrical contacts and conductors, in mirrors and in catalysis of chemical reactions.

Its compounds are used in photographic film, and dilute silver nitrate solutions and other silver compounds are used as disinfectants and microbiocides
Silver is considered to be non-toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
107Ag, 109Ag
நிலையற்ற சமதானிகள்
93Ag, 94Ag, 95Ag, 96Ag, 97Ag, 98Ag, 99Ag, 100Ag, 101Ag, 102Ag, 103Ag, 104Ag, 105Ag, 106Ag, 108Ag, 110Ag, 111Ag, 112Ag, 113Ag, 114Ag, 115Ag, 116Ag, 117Ag, 118Ag, 119Ag, 120Ag, 121Ag, 122Ag, 123Ag, 124Ag, 125Ag, 126Ag, 127Ag, 128Ag, 129Ag, 130Ag