பல்லேடியம்

46
Pd
நெடுங்குழு
10
கிடை வரிசை
5
குழு
d
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
46
46
60
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
46
அணுவின் திணிவு
106.42
திணிவு எண்
106
தனிம வகை
தாண்டல் உலோகங்கள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
Palladium was named after the asteroid Pallas; Pallas was the Greek goddess of wisdom
படிக அமைப்பு
முகமைய கனசதுரம்
வரலாறு
Palladium was discovered in 1803, in London, by English chemist William Hyde Wollaston.

He examined the residues left from platinum after dissolving it in aqua regia, a concentrated solution of hydrochloric and nitric acids.

He then isolated palladium in a series of chemical reactions.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 18
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Kr] 4d10
Pd
In the late 1800s, palladium was more expensive than platinum
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
12.02 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1828.05 K | 1554.9 °C | 2830.82 °F
கொதிநிலை
3236.15 K | 2963 °C | 5365.4 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
16.7 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
380 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.244 J/g·K
Abundance in Earth's crust
6.3×10-7%
Abundance in Universe
2×10-7%
Palladium
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Palladium crystal
CAS எண்
7440-05-3
PubChem CID Number
23938
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
137 pm
பங்கீட்டு ஆரை
139 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.2 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
8.3369 eV
அணுவின் கனவளவு
8.9 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.718 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
2, 4
பயன்கள்
The largest use of palladium is in catalytic converters in the automobile industry.

Finely divided palladium is a good catalyst and is used for hydrogenation and dehydrogenation reactions.

The metal is used in dentistry, watch making, and in making surgical instruments and electrical contacts.
Palladium is considered to be of low toxicity
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
102Pd, 104Pd, 105Pd, 106Pd, 108Pd, 110Pd
நிலையற்ற சமதானிகள்
91Pd, 92Pd, 93Pd, 94Pd, 95Pd, 96Pd, 97Pd, 98Pd, 99Pd, 100Pd, 101Pd, 103Pd, 107Pd, 109Pd, 111Pd, 112Pd, 113Pd, 114Pd, 115Pd, 116Pd, 117Pd, 118Pd, 119Pd, 120Pd, 121Pd, 122Pd, 123Pd, 124Pd