ரோடியம்

45
Rh
நெடுங்குழு
9
கிடை வரிசை
5
குழு
d
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
45
45
58
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
45
அணுவின் திணிவு
102.9055
திணிவு எண்
103
தனிம வகை
தாண்டல் உலோகங்கள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Greek word rhodon, rose
படிக அமைப்பு
முகமைய கனசதுரம்
வரலாறு
Rhodium was discovered in 1803 by William Hyde Wollaston in London.

He used crude platinum ore presumably obtained from South America.

The introduction of the three way catalytic converter by Volvo in 1976 increased the demand for rhodium.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 16, 1
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Kr] 4d8 5s1
Rh
Rhodium metal does not normally form an oxide, even when heated
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
12.41 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
2237.15 K | 1964 °C | 3567.2 °F
கொதிநிலை
3968.15 K | 3695 °C | 6683 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
21.7 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
495 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.243 J/g·K
Abundance in Earth's crust
7×10-8%
Abundance in Universe
6×10-8%
Rhodium
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Rhodium powder
CAS எண்
7440-16-6
PubChem CID Number
23948
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
134 pm
பங்கீட்டு ஆரை
142 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.28 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
7.4589 eV
அணுவின் கனவளவு
8.3 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
1.5 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
பயன்கள்
The element's major use is as one of the catalysts in the three-way catalytic converters in automobiles.

Rhodium is used as an alloying agent for hardening and improving the corrosion resistance of platinum and palladium.

It is also used as a filter in mammography systems because of the characteristic X-rays it produces.

Rhodium is also used for jewelry and for decorations.
Rhodium is considered to be non-toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
103Rh
நிலையற்ற சமதானிகள்
89Rh, 90Rh, 91Rh, 92Rh, 93Rh, 94Rh, 95Rh, 96Rh, 97Rh, 98Rh, 99Rh, 100Rh, 101Rh, 102Rh, 104Rh, 105Rh, 106Rh, 107Rh, 108Rh, 109Rh, 110Rh, 111Rh, 112Rh, 113Rh, 114Rh, 115Rh, 116Rh, 117Rh, 118Rh, 119Rh, 120Rh, 121Rh, 122Rh