ருத்தேனியம்

44
Ru
நெடுங்குழு
8
கிடை வரிசை
5
குழு
d
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
44
44
57
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
44
அணுவின் திணிவு
101.07
திணிவு எண்
101
தனிம வகை
தாண்டல் உலோகங்கள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Latin word Ruthenia, Russia
படிக அமைப்பு
Simple Hexagonal
வரலாறு
Jędrzej Śniadecki isolated the element in 1807, but his work was not ratified.

Jöns Berzelius and Gottfried Osann nearly discovered ruthenium in 1827.

In 1844, Karl Ernst Claus confirmed that there was a new element and isolated ruthenium from the platinum residues of the rouble production while he was working in Kazan University, Kazan.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 15, 1
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Kr] 4d7 5s1
Ru
Ruthenium is unaffected by air, water and acids
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
12.37 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
2607.15 K | 2334 °C | 4233.2 °F
கொதிநிலை
4423.15 K | 4150 °C | 7502 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
25.7 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
580 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.238 J/g·K
Abundance in Earth's crust
9.9×10-8%
Abundance in Universe
4×10-7%
Gas
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Periodictableru)
Gas phase grown crystals of ruthenium metal
CAS எண்
7440-18-8
PubChem CID Number
23950
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
134 pm
பங்கீட்டு ஆரை
146 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.2 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
7.3605 eV
அணுவின் கனவளவு
8.3 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
1.17 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
பயன்கள்
Ruthenium is used in platinum and palladium alloys to make wear-resistant electrical contacts.

Ruthenium dioxide and lead and bismuth ruthenates are used in thick-film chip resistors.

Fountain pen nibs are frequently tipped with alloys containing ruthenium.

Ruthenium is a versatile catalyst.
Ruthenium is a suspected carcinogen and its compounds strongly stain the skin
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
96Ru, 98Ru, 99Ru, 100Ru, 101Ru, 102Ru, 104Ru
நிலையற்ற சமதானிகள்
87Ru, 88Ru, 89Ru, 90Ru, 91Ru, 92Ru, 93Ru, 94Ru, 95Ru, 97Ru, 103Ru, 105Ru, 106Ru, 107Ru, 108Ru, 109Ru, 110Ru, 111Ru, 112Ru, 113Ru, 114Ru, 115Ru, 116Ru, 117Ru, 118Ru, 119Ru, 120Ru